Kas isiksuseomadused on püsivad?

7. november 2019

Sajandeid on vaieldud selle üle, kas inimene sünnib ilma nn puhta lehena või on tal juba midagi „kaasas“. Näiteks biheivioristid (1920ndatel) ja sotsiaalse õppimise pooldajad (1960ndatel) toetasid hüpoteesi, et igaühest võib vormida arsti või juristi, loomupärased eeldused selles rolli ei mängi.

Tänaseks on selgunud, et inimesel on siiski sündides juba väga palju infot kaasas – näiteks mis värvi on tema juuksed ja silmad, milline on lõualuu kuju. Ka iseloomuomadused on geneetilise taustaga, ent geenide avaldumine on mõjutatud keskkonnast.

Millal isiksus välja kujuneb?

Ehkki isiksuseomadused on päriliku taustaga, võtab isiksuse kujunemine aega. Mõningad loomujooned avalduvad küll juba üsna varases eas (näiteks ekstravertsus/introvertsus), ent lapse ja noore kujunemise vältel muutub iseloomulik käitumine ja tundeelu korduvalt.

Pullmann jt (Pullmann, Raudsepp ja Allik, 2006) uurisid, kui püsivad on isiksuse põhiomadused noorukieas. Uurimus põhines 876 Eesti kooliõpilase andmetel, kes täitsid viite isiksuse põhiomadust hindavat küsimustikku kahel korral mitmeaastase vahega. Selgus, et isiksuseomaduste stabiilsus kasvas vanuses 12-18 nii populatsiooni kui indiviidi tasandil, alates 16. eluaastast on viis põhiomadust juba üsna selgelt välja kujunenud. Uurimust on tsiteeritud üle 100 korra.

Kas on võimalik hinnata, kui püsivad on isiksuseomadused elu jooksul?

Jah, juhtiva teadusajakirja „Journal of Personality and Social Psychology“ (5 aasta mõjukusindeks 7,3) viimases numbris avaldati erakordne uurimus (Damian jt, 2019), kus suurel valimil hinnati isiksuslikke omadusi 50 aastase vahega. See on esmakordne uurimus, kus isiksust on hinnatud samadel inimestel ja sama testiga nii pika aja möödudes – testimised toimusid 16-aastatel õpilastel ja seejärel nende pensioniikka jõudes.

Tulemused kinnitasid, et isiksuseomadused jäävad üsna püsivaks. Näiteks kui gümnaasiumis oli õpilane vaikne ja tagasihoidlik, ei näidanud üles initsiatiivi ja kartis teiste ees esineda, siis tõenäoliselt on need loomujooned talle omased ka täiskasvanuna. Tõenäolisemalt ei kujune häbelikust õpilasest tippjuhti, sest talle ei meeldi kõrgendatud tähelepanu, aktiivne suhtlemine ega enesekehtestamine.

Siiski on võimalik kõiki nimetatud oskusi juurde õppida ja treenida. Töötajate värbamisel ongi keskne küsimus, kuivõrd kattuvad kandidaadi loomuomadused antud tööl vajalikega. Kui kõige olulisemad jooned on olemas ning erinevused soovitud ja tegeliku taseme vahel väikesed, siis saab arengumeetmetega toetada vajalike pädevuste kujunemist. Kui aga lahknevus vajaliku ja tegeliku profiili vahel on liiga suur, siis ei pruugi arendusse investeeritud raha end ära tasuda, kuna väga suurte muutuste tegemine on raske, mõnikord võimatu.

Kui soovite kasutada Tripodi teste värbamisel ja töötajate hindamisel, on võimalik läbida Tripodi testikoolitus ja omandada litsents iseseisvaks testide kasutamiseks.

Tule koolitusele: liisa.raudsepp@tripod.ee

 

-------------------------

Pullmann, H., Raudsepp, L., & Allik, J. (2006). Stability and change in adolescents' personality: A longitudinal study. European Journal of Personality, 20(6), 447-459.

http://www.psych.ut.ee/~jyri/en/Pullmann-Raudsepp-Allik_EJP2006.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/per.611

 

Damian, R. I., Spengler, M., Sutu, A., & Roberts, B. W. (2019). Sixteen going on sixty-six: A longitudinal study of personality stability and change across 50 years. Journal of Personality and Social Psychology, 117(3), 674-695.

https://psycnet.apa.org/record/2018-39707-001


 


 

 

 

Dilchert, S., Ones, D. S., & Krueger, R. F. (2019). Personality assessment for work: Legal, IO, and clinical perspective. Industrial and Organizational Psychology, 12(2), 143-150.

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/CF7AC8DF89997F198BDDE9AC72DBB945/S1754942619000270a.pdf/div-class-title-personality-assessment-for-work-legal-i-o-and-clinical-perspective-div.pdf

 

 

Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(3), 530.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38296208/five_factor_model_of_job_satiscation1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFive-Factor_Model_of_Personality_and_Job.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191013%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191013T233339Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5a5bb7ce9256e95cbd40a2b6a9af84980ccfc056927cbc2b393aa904883df021

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1744-6570.1999.tb00174.x