Kuidas viia ellu soovitud muutusi pärast organisatsiooniuuringut

17. aprill 2018

Artikkel ilmus 5.04.2018 Äripäeva Personalijuhtimise teabevaras.

Mait Metelitsa, Tripod Grupp OÜ, uuringute spetsialist, TÜ doktorant

Liisa Raudsepp, Tripod Grupp OÜ, coach ja superviisor

Töörahulolu, pühendumust ja motivatsiooni saab uurida spetsiaalsete küsimustike alusel. Uuringu andmete kogumisele järgneb tulemuste analüüs, nende tutvustamine organisatsioonis ja järeltegevuse kavandamine. Töörahulolu-uuringu puhul on oluline, et ei jäädaks ainult kirjeldavate analüüside juurde. Uuringud on näidanud, et ühe küsimusega hinnatud töörahulolu iseloomustab näiteks töölt lahkumist sama hästi või paremini kui pika ankeedi mitme väite põhjal leitud keskmine tulemus. Pika ja hästi läbi mõeldud ankeedi sisuline kaal ei peitu aga selles sisalduvate väidete keskmise põhjal leitud rahulolu kajastavas koondnäitajas, vaid võimaluses üldisi ja konkreetseid näitajaid koos vaadeldes detailsemalt mõista: kuidas seostuvad omavahel töörahulolu-uuringu põhiosa teguritega kirjeldatavad tööressursid ja töökeskkonna omadused ning laiemad heaolu kajastavad näitajad, näiteks pühendumus, organisatsiooniline seotus ja sisemine motivatsioon.

Enamik organisatsioonilisi probleeme on olemuselt mitmetahulised – see tulemus ilmneb ka enamiku uuringute seoseid otsivates analüüsides. Näiteks tuleb uuringus ilmnenud probleemide lahendamiseks sageli ühiselt pingutada nii eri osakondadel kui ka eri juhtimistasandi töötajatel. Seega tuleks uuringutulemuste tutvustamisel ja järeltegevuse plaanimisel püüda kaasata võimalikult suurt osa organisatsioonist võimalikult paljudelt juhtimistasanditelt. Tripodi praktika on näidanud, et töörahulolu ja pühendumuse uuringud saavad tugevaks edasise arengu stiimuliks just nendes organisatsioonides, kus uuringutulemusi suudetakse dialoogi vormis avatult läbi arutama tuua eri osakondade töötajad eri juhtimistasanditelt. Ühest küljest aitame niimoodi kaasa uue teadmise ja mõistmise tekkele organisatsiooni hetkeolukorrast ja probleemsituatsioonist. Teisalt on avalikult läbi arutatud ja väljendatud lubadused ja kokkulepped edasiseks tegevuseks parim peidetud ajend, et uuringutulemused ei jääks ainult paberile, vaid neid rakendataks asjalikult organisatsiooni arendamisel.

Praktikas saab uuringutulemuste tutvustamist ja järeltegevuse plaanimist ühendada erialakirjanduses esitatuga. Näiteks süsteemiteooriate kontekstis nähakse organisatsiooni kui terviku tasakaaluseisundi muutmise ühe peamise võimalusena süsteemi mõjutamist samal ajal mitmest kohast ja mitmelt tasandilt. Teisalt on suur osa organisatsiooni toimimist mõjutavatest vaikivatest arusaamadest ja kokkulepetest kinni inimeste suhtluses ja oma töö mõtestamises. Seega on loomulik, et muudatuste rakendamisel saavutatakse parimad tulemused sotsiaalpsühholoogias kirjeldatud rühmaprotsessi suunamisega, mille plaanimisse ja elluviimisesse tasub kaasata kogenud konsultanti või coach’i.

Kuidas saavutada soovitud muutusi pärast organisatsiooniuuringut?

Soovitud muutuste saavutamiseks on oluline:

·       määratleda prioriteetsed arenguvajadused;

·       sõnastada eesmärgid ja soovitud tulemused;

·       plaanida tegevuskava ja tulemuslikkuse hindamise mõõdikud;

·       jälgida ja toetada tegevuskava elluviimist.

Jätkutegevuse läbimõeldusele ja tõhususele annab suure panuse, kui kaasatakse coach ja uuringu korraldaja kui konsultant. Uuringu korraldajat tasub kaasata ennekõike prioriteetseid arenguvajadusi määratledes, sest analüüsid teinud konsultandil on väga hea arusaam uuringus kogutud numbrilises ja avatud kommentaaride vormis tagasisidest. Töökeskkonna omadused, töörahulolu ja teised üldised heaolunäitajad moodustavad omavahel dünaamilise seostevõrgustiku. Seega tegelikku edasiminekut saavutavate organisatsiooniliste muutuste jaoks on vaja uuringutulemused läbi arutada ning plaanida tulemuste põhjal süsteemne ja selgesti määratletud jätkutegevus. Coach saab aga anda panuse konkreetse uuringujärgse tegevuse plaanimisse ja rakendamisse, aidates sedasi kaasa uuringust selgunud puuduste tegelikule lahendamisele.

Meeskonna coachingust saad lähemalt lugeda siin.

Uuringu tellimise soovi korral võta ühendust: meelis.pihlamae [at] tripod.ee
Jätkutegevuste ja coachingu teemadel võta ühendust: liisa.raudsepp [at] tripod.ee