Eesti juhtide isiksuseomadused ja vaimsed võimed

14. oktoober 2012

Käesolev uuring kinnitas Eesti juhtide andmetel maailmas leitud tulemust, mille kohaselt eristuvad juhid oma isiksuseomaduste ja vaimse võimekuse taseme poolest teiste ametitasandite esindajatest. Tripodi 2006. aasta juhtide uuringus osales 816 inimest (sh 156 tippjuhti ning 269 esma- ja keskastme juhti), kes täitsid Tripodi juhtide isiksuseküsimustiku (IK-JUHT) ja juhtide vaimse võimekuse skaala (VVS-JUHT).

Tulemused näitasid, et juhina töötavatel inimestel on statistiliselt oluliselt (p < .001) kõrgem emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus ja avatus võrreldes teistel ametipositsioonidel töötajatega. Samuti erines üldvõimekuse tase oluliselt ametitasandi lõikes ja tippjuhtide sooritus vaimse võimekuse testides ületas mitte-juhtide tulemuse oluliselt sõltumata soost ja vanusest. Seega kinnitavad Eesti tulemused maailma kogemust, et psühhomeetriliste testidega on võimalik eristada juhtide isiksusprofiile ja juhtidel normeeritud võimekustestide tulemuste alusel on võimalik prognoosida toimetulekut juhtival ameti­positsioonil.

Tutvu konverentsipostriga siin.

Postri autorid: Maria Veltmann ja Helle Pullmann

Avaldatud:

Veltmann, M. ja Pullmann, H. Personality traits and mental abilities of Estonian leaders. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.