Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud

Viime läbi uuringuid, mis aitavad saada ülevaate organisatsiooni ja juhtide tugevustest ning arenguvajadustest, samuti töötajate ja klientide ootustest.

Loe edasi  
Testid

Testid

Pakume Eestis välja töötatud professionaalseid psühholoogilisi teste nii personalivalikuks, hindamiseks kui nõustamiseks. 

Loe edasi  
Värbamine ja valik

Värbamine ja valik

Pakume täisteenust sobivaima kandidaadi leidmiseks professionaalselt ja efektiivselt.

Loe edasi  
Coaching ja koolitused

Coaching ja koolitused

Pühendume teie ja teie meeskonna igakülgsele arendamisele. Aitame kaardistada hetkeolukorda ning kutsuda ellu soovitud muutusi.


Loe edasi  

Organisatsioon
algab
inimesest

Organisatsiooniuuringud

Organisatsiooniuuringud võimaldavad mõista organisatsiooni tugevusi ja annavad ülevaate arenguvajadustest, kliendi- ja sisekliendi uuringud loovad võimaluse klientide soovide mõistmiseks ja töötajate omavahelise koostöö arendamiseks ning personaalsemat lähenemist juhtidele võimaldab 360-kraadi tagasiside.

Lisainfo uuringute kohta:

Töörahulolu uuring

Rahulolu uurimine on järjepidev dialoog töötaja ja organisatsiooni vahel. Uuring aitab leida organisatsiooni tugevused ja arenguvajadused. Ootusi paremini mõistes saab püstitada eesmärke, mille täitmine aitab toetada organisatsiooni tasakaalustatud arengut, aga ka töötaja pühendumust ja lojaalsust.

Töörahulolu uuringu andmete kogumiseks kasutame küsitlust, mis võimaldab konfidentsiaalse infokanali abil töötajatel vastata ausalt ja otsekoheselt. Selline andmekogumine suurendab usaldust uuringu vastu, mis omakorda julgustab töötajaid oma arvamust avaldama.

Mida mitmetahulisem on töökeskkonda kirjeldav teemadering, seda sisukamat analüüsi see võimaldab. Tänu sellele saab uuringutulemustes välja tuua detailse informatsiooni töökeskkonna omaduste, osakondade ja erinevate töötajagruppide kohta.

Sisukaima uuringu läbiviimiseks tuleb uuringu läbiviijal tutvuda enne organisatsiooniga, et tagada olukord, kus töötajate ja ka organisatsiooni jaoks olulised teemad saavad käsitletud.

360-kraadi uuring

360-kraadi uuring on levinud meetod juhtide ja spetsialistide kompetentside hindamiseks. Uuringu käigus küsitakse uuritava kohta tagasisidet tema kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja hinnatavalt endalt. Uuring aitab välja selgitada juhtide ja spetsialistide tööalaseid tugevusi, arenguvajadusi ning avastada ettevõtte varjatud ressursse, mida saaks kasutada organisatsiooni arendatava edu saavutamiseks.

360-kraadi tagasiside uuring toetab juhi ja töötaja vahelist sisuka dialoogi arengut ning juhib tähelepanu eestvedaja tugevustele ja arenguvajadustele. Lisaks aitab 360-kraadi tagasiside pikas perspektiivis kujundada avatud ja arengule orienteeritud organisatsioonikultuuri.

Tagasiside saamiseks arendatakse koostöös tellijaga välja küsimustik, mis kirjeldab uuritava töös vajalikke kompetentse. Tugineda võib organisatsioonis olemasolevale kompetentsimudelile, vajadusel luuakse juurde lisaküsimusi organisatsioonispetsiifiliste kompetentside käsitlemiseks.

Kliendiuuring

Kliendiuuring aitab läbi viia analüüsi, mille tulemused kirjeldavad selgelt, millised on ettevõtte poolt pakutud toote või teenuse omadused kliendi silmis. Kui olulisena tajub klient toote või teenuse erinevaid külgesid, milline on nendest kõige olulisem ja lisaks võimaldab välja selgitada kliendi jaoks teatud hinnataseme juures kõige sobivamate omadustega toote või teenuse.

Sisekliendi uuring

Sisekliendiuuringu eesmärgiks on muuta ladusamaks ja parandada koostöösuhteid organisatsiooni sees, et oleks võimalik pakkuda kvaliteetsemaid tooteid ning teenuseid väliskliendile. Siseklient on töötaja, kes kasutab oma töös teiste osakondade ja ka koostööpartnerite pakutavaid teenuseid või tuge. Selliselt lähenedes on iga töötaja organisatsioonis korraga nii klient kui ka töötaja.

Sisekliendiuuringu läbiviimiseks kasutame küsimustikke, mis on koostatud iga osakonna või koostööpartneri pakutava teenuse kohta. Võimalik on kasutada universaalset, kõikidele osakondadele sobivat, mis võimaldab osakondade võrdlemist, või siis osakondadele spetsiiflist küsimustikku tagamaks sisukamaid uuringutulemusi.

Konsultatiivne töö

Kas olete olukorras, kus oleks vaja organisatsioonis läbi viia uuring, mis otseselt ei seostu töörahulolu, 360-kraadi, kliendi- ega sisekliendi uuringuga? On olemas visioon projektist, aga täpselt ei tea, kuidas seda teha ja vajaksid abi selle välja töötamisel? Meie uuringute ja ka arendustööde meeskond on akadeemiliselt pädev ning valmis välja selgitama parima metoodika antud eriprojekti väljatöötamiseks.

Tulemus
algab
inimesest

Testid

Pakume Eestis välja töötatud professionaalseid psühholoogilisi teste nii personalivalikuks, hindamiseks kui nõustamiseks.

Meie testide abil on lihtsam valida välja kandidaat, kellel on suurimad loomupärased eeldused konkreetsel ametikohal hästi töötada.

Tripodi testide autorid on Eesti spetsialistid. Testid on koostatud rahvusvahelisi nõudeid järgides ning normeeritud kohalikul normgrupil.

Lisainfo testide kohta:

Personalitööks

Spetsialisti tasandi testides võrreldakse tulemust elanikkonna keskmise tulemusega, juhtidele mõeldud ja eritestides aga kitsamalt ainult kas juhtide või valdkonna spetsialistide tulemusega samades testides. Meie testidega saab samuti hinnata inglise keele oskust.

Spetsialisti ja juhi tasandi töötajate hindamiseks pakume isiksuse- ja vaimse võimekuse testi

-        Isiksuseküsimustik NEO-TRI/2  spetsialistile  /  juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT

Test kirjeldab testitäitjat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse veel hulka nende omadustega seotud kitsamaid isiksuslikke aspekte.

-        Vaimse võimekuse skaala VVS spetsialistile  /  juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2 

Test aitab saada ülevaate vastaja vaimsetest/kognitiivsetest võimetest ning võimaldab prognoosida toimetulekut abstraktsete probleemide lahendamisel. Spetsialistidele mõeldud test kirjeldab verbaalset, aritmeetilist, ruumilist ja üldvõimekust. Juhi testis mõõdetakse lisaks arvulis-loogilist mõtlemist.

-        Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT spetsialistile

Test mõõdab ühte spetsiifilist vaimse võimekuse osa, mis kirjeldab inimesele iseloomulikku analüüsivõimet. Teisisõnu mõõdab test kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel. See omadus loob eeldused edukaks toimetulekuks ametikohtadel, mis nõuavad kirjaliku sõnalise ja numbrilise info kiiret ja täpset analüüsimist.

Eritestid

Töötame teste välja ka vastavalt konkreetse kliendi vajadustele või mõne spetsiifilise valdkonna inimeste hindamiseks.

Eritestidest pakume praegu laia kasutusse ruumilise võimekuse skaalat RVS, mis sobib tööalase potentsiaali ennustamiseks tehnilistel erialadel ja IT-valdkonnas. Testi normeerimise käigus kogutud andmed kinnitavad värskemate teadusuuringute tulemusi, mille kohaselt IT-, teaduse, tehnoloogia ja insenertehniliste elualade inimesi iseloomustab teistega võrreldes oluliselt kõrgem ruumiline võimekus. Testi tulemused esitatakse võrdluses IT- ja tehniliste elualade spetsialistide normgrupiga.

Keeletestid

Keeletestidest pakume inglise keele teste. Need aitavad prognoosida, kui hästi tuleb testitav toime oma keeleoskusega eri olukordades.

Traditsiooniliselt mõõdetakse keelelisi osaoskusi eraldi, sest need ei pruugi olla samal tasemel: näiteks võib inimene mõista hästi loetut, kuid ei suuda ise oma mõtteid kirjalikult väljendada. Seepärast kuulub Tripod-ENG testipaketti neli erinevat testi: et hinnata kirjaliku ingliskeelse teksti mõistmist, suulise teksti mõistmist, oskust inglise keeles kirjutada ja inglise keeles rääkida.

Kasutamiseks tuleks valida üks-kaks testi vastavalt sellele, millist oskust hinnatavalt eelkõige oodatakse.


Nõustamiseks

Nõustamiseks mõeldud Tripodi teste saab kasutada abivahendina näiteks sobiva õppesuuna ja töövaldkonna valikul karjäärinõustamisel või psühholoogilisel nõustamisel. Testid on normeeritud nii Eesti kooliõpilaste kui ka täiskasvanute valimil. Teste võib täita eesti ja vene keeles. Täidetud testide tulemusi hoiame alles viis aastat.

Testide iseseisev kasutus eeldab testikasutaja koolituse läbimist ning litsentsi omandamist. Litsentsi väljastame kaheks aastaks kursuse lõpetanud isikule nimeliselt. Litsentsiomanikul on õigus litsentsi kehtivusajal Tripodi teste läbi viia, tulemusi tõlgendada ja testitäitjatele tagasisidet anda. Litsentsi lõppedes saab seda soovi korral pikendada.

Tripodi karjäärinõustamise teste kasutavad Eesti Töötukassa karjäärinõustajad, Sihtasutus Innove koordineeritavad Rajaleidja karjäärinõustamiskeskused kõigis maakondades, mõned koolid ja haiglad.

Pakume nõustajatele kasutamiseks järgmisi teste:

tööalase suundumuse küsimustik TASK

Tööga  rahulolu sõltub suures osas sellest, kui hästi on inimese loomupärased omadused ja eelistused kooskõlas töökohal esitatavate nõudmistega. Mida suurem on kooskõla, seda paremad on reeglina töötulemused ja seda rahulolevam on töötaja ise. Seepärast on karjäärivalikuid tehes oluline eelistusi teada.

TASK-küsimustik põhineb selle valdkonna tuntuima esindaja John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Test annab ülevaate vastaja eelistustest kuues valdkonnas: sotsiaalne suundumus (eelistab töötada inimestega ja nende heaks); ettevõtlik suundumus (eelistab äritegevust); teostav suundumus (eelistab detailirohket tööd ja asjaajamist); rakenduslik suundumus (eelistab füüsilist tööd vabas õhus);  uuriv suundumus (eelistab analüüsi ja vaimset tööd); loominguline suundumus (eelistab loovat ja väljendusrikast tegevust);

isiksuseküsimustik IK-15

Isiksuseküsimustik kirjeldab vastajat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on tundelaad (pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus), aktiivsustase (tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus), suhtlemisviis (leplikkus ja vastutulelikkus), tegutsemisstiil (pühendumus ja järjekindlus) ning vastuvõtlikkus (kohanemisvõime ja loovus);

vaimsete võimete skaala VVS-N

VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.Koostöö testide kasutamiseks

Testide kasutamise võimalused

1) Tellida testimine ja tagasiside Tripodilt – tegeleme kogu korraldusliku poolega, lepime testitäitjatega ajad, anname neile tagasisidet ning teeme tellijale tulemustest kokkuvõtte. Seda võimalust kasutavad peamiselt ettevõtted, kes vajavad teste harva. Testidele rakendub hinnakirja järgne hind, lisandub konsultatsioonitasu testimise korraldamise ja tulemuste tagasisidestamise eest. Nii testitav ise kui ka tellija saavad tulemustest kirjaliku kokkuvõtte koos suuliste selgitustega.

Pakume professionaalset hindamisteenust Tripodi testidega väga erineval eesmärkidel:

 • kandidaatide hindamine värbamise ja valiku raames;

 • osalejate valik arenguprogrammi - sageli tulevikujuhtide või talentide määratlemiseks;

 • juhtimispotentsiaali hindamine oma töötajate hulgas - arendustegevuste ja edutamisotsuste langetamiseks;

 • hindamine probleemilahenduse diagnostikaks - kui töötajal töö ei edene, ent vestluste abiga ei õnnestu selle põhjust välja selgitada;

 • karjäärinõustamine organisatsioonis - et aidata töötajatel üles leida nende tugevused, võimed ja eeldused. Lisaks viime läbi süvendatud intervjuusid motivatsiooni, tööalaste huvide ja väärtuste väljaselgitamiseks, samuti karjääriplaani koostamiseks.

Hindamist saab vajaduse korral kombineerida teiste teenustega, näiteks karjäärinõustamise, coachingu või eritellimusena valminud koolitusega leitud arenguvajadustele vastamiseks.


2) Läbida testikasutaja koolitus ja kasutada seejärel teste iseseisvalt. See sobib hästi ettevõtetele, kus personalitöötaja soovib omandada põhjalikumad teadmised testide tõlgendamiseks ning testide iseseisvaks läbiviimiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Koolitus annab teadmisi testide rakendamiseks personalitöös laiemalt, mitte ainult hindamiseks ja värbamiseks. Samuti aitab see edaspidi kokku hoida konsultatsioonitasult. 

Koolituste kohta saate lähemalt lugeda Testikoolituste teema alt.

Testikoolitus

Viime läbi Tripodi testikoolitusi nii personalivaldkonna töötajatele kui ka psühholoogidele ja (karjääri)nõustajatele.

Personalispetsialistidele ja personalijuhtidele pakume kolmepäevast (2+1) koolitust testide kasutamiseks värbamisel, järelkasvu hindamisel, arengu toetamisel ja meeskonna analüüsil. Koolituse programmi ja nõuetega saate tutvuda siin.

Psühholoogidele ja karjäärinõustajatele pakume 2-päevast koolitust testide kasutamiseks õpilaste ja täiskasvanute karjäärinõustamisel ja psühholoogilisel nõustamisel.

Koolituse lõpus väljastame osalejatele personaalse testikasutaja litsentsi, mis annab õiguse teste iseseisvalt läbi viia ja tõlgendada, samuti kasutada elektroonilist testikontot meie testisüsteemis.

Järgmine Tripodi testide baaskoolitused personalijuhtidele ja värbajatele toimub 26.-27.01.2017 ja 17.02.2017. Sellest järgmine grupp toimub 20.-21.04.2017 ja 5.05.2017. Testikoolituse programmi kohta saate lähemalt lugeda Uudiste alt või võttes ühendust:

Liisa Raudsepp, psühholoog-konsultant, liisa.raudsepp [at] tripod.ee või telefonil 618 1572

Testiseminarid

Korraldame mitmesuguseid testiseminare nii Tripodi testide tutvustamiseks organisatsioonidele kui ka litsentsiomanikest testikasutajate täiendõppeks ja supervisiooniks. Loome ja viime läbi seminare ka lähtuvalt telliija vajadustest - näiteks juhtide psühholoogilise hindamisega seotud teadmiste ja oskuste täiendamiseks või IT-spetsialistide hindamiseks mõeldud ruumilise võimekuse testi süvendatud tundmaõppimiseks.

Eriseminari tellimiseks võtke palun ühendust: Liisa Raudsepp, psühholoog-konsultant, liisa.raudsepp [at] tripod.ee või telefonil 618 1572.

Värskelt testikoolituse läbinud spetsialistid on oodatud osalema juhtumiseminaridel, kus arutleme seni töös ette tulnud juhtumite üle, samuti klassikaliste keerulisemate juhtumite üle. Harjutame testitulemuste tõlgendamist ja tagasiside andmist. 

Testilitsentsi pikendamiseks on vajalik vähemalt ühel täiendusseminaril osalemine kahe aasta jooksul pärast litsentsi saamist. Täiendusseminarid on mõeldud edasijõudnud testikasutajatele: seminaril arutleme senise testimispraktika üle, jagame kogemusi, lahendame keerukamaid juhtumeid. Rollimängude abil arendame ka praktilisi oskusi testitulemuste analüüsil ja tagasiside andmisel. Lisaks käsitleme uut teoreetilist materjali, mis avardab testitulemuste tõlgendamisvõimalusi.

Seminarid toimuvad väikestes gruppides (6-10 inimest) ning sisu kokkupanekul arvestame osalejate soovide ja vajadustega. Seminarid toimuvad Tallinnas, Tripodi kontoris, Lõõtsa 5. Aastas toimub 6-8 seminari.Teaduspublikatsioonid

Kõik Tripodi testid põhinevad teaduslikel teooriatel ning on publitseeritud kas ettekannetena rahvusvahelistel konverentsidel või teadustöödena kirjalikus vormis. Alljärgnevalt leiate viiteid ja posterettekandeid Tripodi testide psühhomeetriliste näitajate kohta, samuti testide abiga kogutud info põhjal valminud põnevate analüüside kohta.


KÜSIMUSTIKUD PERSONALITÖÖTAJATELE
 • Vaimse võimekuse skaalad
VVS: vaimse võimekuse skaala spetsialistile (Pullmann, Tõnissaar, Niit ja Veltmann, 2012)
Pullmann, H., Tõnissaar, M., Niit, H. ja Veltmann, M. Personality traits and intelligence as predictors of police officers’ performance in Estonian Police College. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.

VVS-JUHT: vaimse võimekuse skaala juhile (Veltmann ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M. ja Pullmann, H. Personality traits and mental abilities of Estonian leaders. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

RVS: ruumilise võimekuse skaala (Värk, Veltmann ja Pullmann, 2011)
Värk, A., Veltmann, M. ja Pullmann, H. A new assessment tool of spatial abilities for Information Technology professionals. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

RVS/E: Ericssoni ruumilise võimekuse skaala (Värk ja Veltmann, 2011)
Värk, A. ja Veltmann, M. Spatial abilities vary across job complexity: A case of Ericsson Supply Site Tallinn. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

VVS-SB: Swedbanki vaimse võimekuse skaala (Veltmann, Veide ja Pullmann, 2012)
Veltmann, M., Veide, T. ja Pullmann, H. Mental abilities vary by managerial level: A case of Hansabank Estonia. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.
 • Isiksuseküsimustikud
NEO-TRI: isiksuseküsimustik spetsialistile (Pullmann, Raudsepp ja Veltmann, 2012)
Pullmann, H., Raudsepp, L. ja Veltmann, M. Cross-national comparison of personality profiles of Estonians, Latvians, and Lithuanians. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 8th Conference of the International Test Commission, 2012, Amsterdam, Holland.

IK-JUHT: isiksuseküsimustik juhile (Veltmann ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M. ja Pullmann, H. Personality traits and mental abilities of Estonian leaders. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.


KÜSIMUSTIKUD NÕUSTAJATELE

VVS-N: Vaimse võimekuse skaala nõustamiseks (Veltmann, Raudsepp ja Pullmann, 2011)
Veltmann, M., Raudsepp, L. ja Pullmann, H. General mental ability predicting achievement in mathematics. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

IK-15: isiksuseküsimustik (Raudsepp, Veltmann ja Pullmann, 2011)

Raudsepp, L., Veltmann, M. ja Pullmann, H. Testing personality traits and vocational orientations in career counselling. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.

TASK: tööalase suundumuse küsimustik (Raudsepp, Veltmann ja Pullmann, 2011)
Raudsepp, L., Veltmann, M. ja Pullmann, H. Testing personality traits and vocational orientations in career counselling. Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil 11th European Conference on Psychological Assessment, 2011, Riia, Läti.
 

EDU
algab
inimesest

värbamine JA VALIK

Pakume täisteenust sobivaima kandidaadi leidmiseks professionaalselt ja efektiivselt. 

Tripod on rohkem kui kümne aasta jooksul era- ja avalikus sektoris edukalt lõpuni viinud enam kui 200 personaliotsinguprojekti. Meie klientideks on nii rahvusvaheliste korporatsioonide Eesti esindused kui ka väikesed Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted. 

Lisainfo värbamise ja valiku kohta:

Värbamise ja valiku protsess

Töötajate värbamisel ja valikul osutame täisteenust - kaardistame koostöös kliendiga otsitava profiili, kontakteerume potentsiaalsete kandidaatidega ning intervjueerime ja testime. Hindamisteenusest saate lähemalt lugeda siit. Esitleme 3-5 profiilile enim vastavat kandidaati ja viimase sammuna enne lõppotsuse tegemist intervjueerime soovitajaid. Vastavalt profiilile kasutame sihtotsingut, andmebaasiotsingut või avalikku otsingut, vajadusel kombineerime neid parima tulemuse saamiseks.

Soovime enne hinnapakkumise tegemist lähemalt arutada lähteülesannet ja töötajale esitatavaid ootusi. Teenuse hind sõltub konkreetsest töökohast ja valitud otsingumeetodist. Vastavalt töö keerukusele võtab värbamisprojekt tavapäraselt aega 3-6 nädalat.

Tagatisena tehtud töö kvaliteedile leiame ilma teenustasuta uue töötaja, kui vali­tuks osutunud kandidaat lahkub ettevõttest kuue kuu jooksul pärast värbamist oma tööülesannetega mitte toime tuleku tõttu.  

Sihtotsing

Sihtotsingu puhul kaardistame tellijaga kokkuleppel kõigepealt valdkonnad, kust potentsiaalselt sobivaid töötajaid leida.  Pöördume reeglina nende kandidaatide poole, kes juba sarnases ettevõttes töötavad. Võtame nendega ühendust ja tutvustame pakutavat töökohta.

Sihtotsing sobib enamasti juhtide ja spetsialistide värbamiseks ning kui otsitakse töötajaid valdkondades, kus liikumine tööturul on vähene. See on otsingumeetodite hulgast kõige ajamahukam.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul otsime sobivaid kandidaate erinevatest avalikest andmebaasidest (nt LinkedIn, CV-Online, meie enda kontaktvõrgustik). Selle meetodi puhul võtame ühendust nende kandidaatidega, kes on oma CV avalikustanud ja kinnitanud sellega soovi tööpakkumisi saada.

Kuna andmebaasides on väga palju kandidaate, võib nende seast sobivate leidmisele kuluda väga palju aega või satub lõppvalikusse ka hulk tegelikult sobimatuid töötajaid. Siin saamegi abiks olla meie: meil on põhjalik andmebaaside kasutamise kogemus, tänu millele oskame otsida õigest kohast, kiiresti ja tulemuslikult.

Avalik otsing

Avaliku otsingu puhul teostame otsingu nende kandidaatide hulgast, kes ise kandideerivad konkursikutsele. Meediaplaani koostame koos tellijaga ja avaldame kokkulepitud trüki- ja/või veebikanalites. Informatsiooni võib avaldada ajalehtedes, teemaveebides, tööportaalides, erialaseltside infokirjades või edastada info näiteks artiklina (sisuturundus).

Kogemuse põhjal oskame soovitada parimaid lahendusi. Iga otsingu puhul kaalume võimalused koos tellijaga läbi ja valime välja kanalid, mille kaudu jõuame soovitud sihtgrupini kõige ladusamalt.  Erinevalt andmebaasiotsingust saab avaliku konkursiga silma jääda ka kandidaatidele, kes hetkel aktiivselt tööd ei otsi.

Tasub tähele panna, et avalik otsing on hea võimalus ka tööandja maine kujundamiseks ja avalikkusele info edastamiseks, nt ettevõtte laienemise korral.

ARENG
algab
INIMESEST

COACHING ja koolitusED

Pühendume teie ja teie meeskonna arendamisele koostöö, suhtlemisoskuste ja tulemuslikkuse valdkondades.  

Aitame kaardistada hetkeolukorda, käivitada muutusi ja jõuda soovitud tulemusteni. 

Lisainfo coachingu ja koolituste kohta:

Coaching 

Mis on coaching? Nagu ütles üks klient, on see kvaliteetaeg iseendale, mil saab elu, töö ja enda üle järele mõelda. Teha avastusi, vaadata asjadele uue pilguga ja minna värske energiaga edasi.

Coaching on selge ülesehitusega ja eesmärgipärane vestlus, mille käigus aitame teil või teie meeskonnal:

 • kaardistada huvipakkuvaid või probleemseid teemasid, hetkeolukorda
 • välja selgitada soovitud muutuse ja tulevikupildi
 • seada sisukaid eesmärke
 • selgitada välja tugevused ja ressursid
 • luua tegevusplaane
 • leida uut energiat ja motivatsiooni valitud suunal edasi liikumiseks
 • vabastada loovust leidlike lahenduste loomiseks

Coach aitab saavutada inimesel seda, mida too soovib saavutada, ja enamgi veel. Coachingus võib keskenduda konkreetsete oskuste või kompetentside lihvimisele või ka tööle uskumuste ja väärtustega. Coaching võib tähendada ühekordset kohtumist, ent enamasti on tegu protsessiga, mis toimub 3-6 kuu jooksul või kuni ühe aasta vältel. Protsessi käigus toetame teid soovitud muutuste ellukutsumisel ja lahenduste elluviimisel.

Individuaalse coachingu tulemuseks on:

 • suurem teadlikkus iseendast, sh soovidest ja vajadustest
 • rohkem energiat ja inspiratsiooni muutuste elluviimiseks
 • selged eesmärgid
 • suurenenud enesekindlus
 • suurem töörõõm
 • soovitud tulemuste saavutamine

Mida tähendab coaching meeskonnale? Sageli tähendab see kõigepealt peeglisse vaatamist - kes me oleme, mida me teeme, kuhu tahame jõuda? Mis meid innustab? Mis meid väsitab? Milles oleme tugevad? Mis meid takistab? Millest unistame ja kuidas seda unistust teoks teha?

Meeskonna coachingu tulemuseks on: 

 • suurem selgus ja arusaamine hetkeolukorrast
 • paranenud suhted töökaaslaste ja juhtide vahel
 • meeskonna ressursside (võimete, teadmiste, oskuste) laiaulatuslikum rakendamine
 • töötajate suurem pühendumus organisatsioonile ja oma tööle
 • rohkem töörõõmu
 • eesmärkide saavutamine ja ületamine
Kuidas coachingut tellida?

Iga tellimus algab kohtumisest, mille käigus räägitakse läbi kliendi vajadused: milline on praegune olukord ja missugust muutust soovitakse saavutada. Esmased läbirääkimised võimaldavad kaaluda erinevaid viise soovitud tulemuse saavutamiseks ja veenduda mõlemapoolselt, kas individuaalne või meeskonna coaching on parim viis soovitud lahenduseni jõudmiseks. Eelkohtumised toimuvad tasuta ega kohusta millekski.

Läbirääkimiste tulemusena lepitakse kokku sobiv koostöövorm: koolituspäev, arengupäev, individuaalne coaching, meeskonna coaching või ka organisatsiooni supervisioon - töö organisatsiooni tasandi struktuursete muutustega. Mõeldakse koos läbi, kuidas ja millal hinnata sekkumise tulemuslikkust; lepitakse kokku kriteeriumid ja hindamismeetodid. Seejärel sõlmitakse leping ja töö saab alata.

Coachingut viib läbi Tripodi psühholoog-konsultant Liisa Raudsepp.

Võta ühendust ja räägime täpsemalt! Kirjuta: liisa.raudsepp@tripod.ee või helista 6181572

Karjäärinõustamine

Meie poole on ikka ja jälle pöördutud küsimustega oma isikliku karjääri kujundamise kohta: Millised on minu tugevused? Kuhu ma kõige paremini sobin? Mida ma üldse elus teha tahan?

Pakume võimalust arutada oma töö- ja eluplaane koos kogenud nõustajaga. Lähtume töös lahenduskesksest lähenemisest ja coachingu põhimõtetest. Lisaks traditsioonilisele nõustamisvestlusele kasutame mitmesuguseid loovmeetodeid ja teste.  

Aitame:

 • vaadelda n-ö suurt pilti
 • seada sihte ja eesmärke
 • kaardistada ressursse ja tugevusi
 • leida kadunud motivatsiooni
 • tõsta enesekindlust
 • koostada karjääriplaani

Samuti teeme vajadusel pikemaajalist koostööd teie eesmärkide elluviimise toetamiseks, sisemiste takistuste ületamiseks ja enesekindluse tõstmiseks. 

Nõustamine võimaldab vaadata oma elu värske pilguga, saada endast teadlikumaks ja kujundada positiivsete mõtetega oma tulevikku.

Nõustamist viib läbi Tripodi coach ja nõustaja Liisa Raudsepp, endine Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse esimees.

Kui soovid karjäärinõustamisel osaleda, võta meiega ühendust.

Koolitus

Loome ja viime läbi mitmesuguseid koolitusi vastavalt teie organisatsiooni vajadustele. Koolitusprogrammid valmivad enamasti rätsepatööna, s.o kõigepealt selgitame välja, mida klient vajab ning koostame seejärel omapoolse pakkumise, kuidas võiks sellele vajadusele vastata.

Kui soovite hakata kasutama Tripodi teste kas personalivalikul ja hindamisel või nõustamisel, saate lähiaja testikoolitustest pikemalt lugeda "Uudiste" rubriigist.

Korraldame ja viime läbi ka mitmesuguseid seminare ja infotunde kõikides oma pädevusvaldkondades: näiteks testide kasutamine värbamisel, e-värbamine, 360-kraadi tagasisideuuring, töörahulolu-uuring jne.

Koolitades ja arengupäevi läbi viies kasutame üha enam grupicoachingu lähenemist ehk võimaldame osalejatel ise endale arengueesmärke seada, oma tugevusi teadvustada, oma kogemusest õppida ja ise oma arengut juhtida.

Kasutame väga mitmekesiseid loovaid ja tegevuslikke meetodeid, mis võimaldavad õppimist tõhustada ja süvendada.

Oleme koolitanud näiteks järgmistes valdkondades:

 • arenguvestlused
 • karjäärinõustamine
 • värbamine
 • koostööoskused
 • coachiv juhtimine
 • loovmeetodid nõustamisel
Hea meelega arutame Teie koolitusvajadust lähemalt.