Juhtidele mõeldud testid

Juhtidele mõeldud testidega saab hinnata nii juhina tegutsevate kui ka juhiks saada soovivate inimeste isiksuseomadusi ja vaimset võimekust. Juhtidel on teatud isiksuseomadused ja vaimne võimekus väljendunud kindlal tasemel - selline eeldus aitab palju kaasa edule juhi töös.  

Oma tulemusi teades on ka juhil endal lihtsam tegutseda: kasutada paremini ära tugevaid külgi ja arendada neid, mis on väljendunud tagasihoidlikumal määral.

- Juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT

Test mõõdab isiksuse viit põhiomadust: emotsionaalset stabiilsust, üldist aktiivsust, suhetele orienteeritust, tulemusele orienteeritust ning üldist vastuvõtlikkust ja avatust. Isiksuseomaduste all mõeldakse püsivaid, ainult sellele inimesele omaseid käitumis- ja reageerimisviise, mida käsitlevate uuringute põhjal on võimalik hinnata juhti tõhusaks.  

- Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2

Test annab ülevaate vastaja üldisest vaimsest võimekusest, millest eelkõige sõltub arutlus- ja üldistusoskus, võime omandada tõhusalt uusi teadmisi ning oskus lahendada kiiresti ja täpselt erilaadseid ülesandeid. Kõrge üldvõimekus aitab kaasa ootamatute olukordadega toimetulekul, otsuste langetamisel, järelduste tegemisel ning detailide põhjal üldise visiooni loomisel. Testis hinnatakse sõnalise ja numbrilise info mõistmist, arvulis-loogilist ja ruumilist mõtlemist ning üldvõimekust.