fbpx

Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja saavutada edu?

Kõik blogipostitused

Konkurentsitihedas ja pidevalt muutuvas ärimaailmas on organisatsioonide jaoks edu saavutamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ülioluline. Töökultuuri roll selles on üha kõrgema prioriteetsusega. Nii on organisatsiooniuuring hädavajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni dünaamikat, protsesse ja inimvara. Uuring näitab, kuhu on vaja organisatsiooni tõhususe suurendamiseks panustada.

Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja kuidas kasutada uuringute tulemusi oma organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks?

Organisatsiooniuuring – tööriist arengu saavutamiseks

Organisatsiooniuuring on organisatsiooni arengu toetamiseks vajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni kultuuri ja inimvara ning luua dialoogi juhtide ja töötajate vahel. Uuring toob esile organisatsiooni kultuurilised omadused nagu koostöö, juhtimine ja töötajate kaasatus, tuvastades probleemkohti ning vajadusi muudatuste ja täiustuste järele. 

Uuringutulemuste põhjal saab organisatsioon arendada oma juhtimiskultuuri, strateegiaid ja töökultuuri ehk luua organisatsioonikultuur, mis soodustab jätkusuutlikkust, efektiivsust ja töötajate kaasatust ning loob töötajates pühendumust. 

Organisatsiooniuuringud on edu saavutamiseks äärmiselt olulised, kuna need pakuvad teavet, mis aitab paremini mõista, kuidas erinevad organisatsiooni osad selle tulemuslikkust mõjutavad ning kuidas saaks neid paremini optimeerida.

Organisatsiooniuuringutel on ettevõtte edus võtmeroll, sest see: 

 • Võimaldab juhtidel teha andmetel põhinevaid otsuseid.
 • Toetab inimeste kaasatust ja annab neile võimaluse tunda end oluliste panustajatena organisatsiooni arengusse. Pühendunud töötajad on valmis rohkem pingutama ja initsiatiivi näitama.
 • Pakub numbriliste näitajate abil iga-aastast võrdlusvõimalust (juhtimise KRO, KPI, soovitus- ja rahuloluindeks jms).

Hea uuringu kriteeriumid

Hea uuring hõlmab mitmeid punkte, mis aitavad hiljem anda konstruktiivset tagasisidet organisatsiooni paremaks toimimiseks. Uuring tuleks läbi mõelda mitte ainult sisuliselt, vaid ka tervikliku lahenduse ja kontseptsioonina. See tähendab, et arvestada tuleks kõiki sellega seotud aspekte. Uuringu teostamiseks on vajalikud:

 1. Ettevalmistavad tegevused –  tehniliste, metoodiliste ja struktuursete tegevuste ettevalmistused.
 2. Eelkommunikatsioon – on oluline teavitada kõiki töötajaid uuringust, selle eesmärkidest ja järgnevatest tegevustest.
 3. Küsitlusperioodil vastajate motiveerimine – et soodustada aktiivset osalemist ja tagada kõrge vastamismäär.
 4. Tehniline süsteem tulemuste edastamiseks – mis võimaldab juhtidel saada ülevaadet uuringu tulemustest ning koostada nende põhjal tegevuskava.
 5. Edasised tegevused – uuringu tulemuste põhjal koostatud konkreetne tegevuskava, mis aitab organisatsioonil paremini toimida ja areneda.
 6. Arengu jälgimine ja fookuses hoidmine – on oluline määrata vastutajad, kes jälgivad organisatsiooni arengut.
 7. Arendustegevuste mõju kontroll – uuringu järel tuleks kontrollida, kuidas arendustegevused mõjutavad organisatsiooni ning hinnata, kas on vaja teha täiendavaid parandusi või kohandusi.

Nende kriteeriumide järgimine aitab tagada tervikliku ja tulemusliku organisatsiooniuuringu ning annab konkreetsed juhised, kuidas organisatsiooni paremini toimima panna.

Millest organisatsiooniuuringu tellimisel alustada?

Organisatsiooniuuringu tellimisel on oluline alustada selgete sihtide ja eesmärkide määratlemisest. Enne uuringu tellimist tuleks panna paika: 

 • Eesmärgid ja visioon. Alustades organisatsiooniuuringu tellimisega, tuleb panna paika organisatsiooni laiemad eesmärgid ja visioon. Oluline on mõista, milline organisatsioonikultuur toetaks neid eesmärke ja edendaks soovitud arengut. 
 • Teemade valik. Millised on need teemad, mis toetavad sellist organisatsioonikultuuri?

Mille järgi valida organisatsiooniuuringut?

Kvaliteetse uuringu komponendid on õiged küsimused, kontrollitud metoodika, selged tulemused ja konsultatsioon ning toetus kogu protsessi vältel. Nii siis tuleks uuringu valikul pöörata tähelepanu järgnevatele aspektidele:

 • Sisu ja metoodika täpsus – õigesti sõnastatud küsimused ning kontrollitud metoodika võimaldavad mõõta organisatsiooni arengut ning rakendada vastavalt tulemustele ka konkreetseid meetmeid. 
 • Tulemuste esitamise viis – tehniliselt hästi lahendatud analüüsivormid ja visuaalsed esitlusviisid võimaldavad teha sisukaid ja kiireid otsuseid, mis põhinevad usaldusväärsetel andmetel. 
 • Konsultatiivse toe olemasolu – teenusepakkuja peaks aitama kohandada metoodikat vastavalt organisatsiooni vajadustele ning andma nõu andmete optimaalseks kasutamiseks. 
 • Arendustegevuste plaan – teenusepakkuja toetab tulemustele põhinevaid arutelusid organisatsioonis ning aitab ellu viia tegevuskavasid, mis põhinevad uuringu tulemustel.

Uuringule peavad järgnema jätkutegevused

Organisatsiooniuuringud on vajalik tööriist, mille abil tagada organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkus. Küll aga on oluline mõista, et uuringud ise ei lahenda probleeme ega vii organisatsiooni edasi. Tulemused on väärtuslikud vaid siis, kui nendele järgnevad konkreetsed jätkutegevused – need võivad hõlmata tegevuskava koostamist, arenguplaanide elluviimist, koolituste korraldamist või protsesside ümberkujundamist. 

Kui sul tekkis huvi organisatsiooniuuringute vastu, siis küsi meilt tasuta konsultatsiooni, mille käigus aitavad meie professionaalid sul välja selgitada, kas sinu ettevõte vajab uuringut või mitte. 

Kontakt: