fbpx

Kuidas muudab tehisintellekt (AI) tööturgu?

Kõik blogipostitused
Tehisintellekt tööturul

 Tehisintellekt ehk artificial intelligence (AI) on hetkeseisuga üks kiiremini arenevaid tehnoloogia valdkondasid kogu maailmas. Üha võimekamad AI süsteemid aitavad automatiseerida ja lihtsustada erinevate ametikohtade tööprotsesse, muutes need efektiivsemaks ja produktiivsemaks. Oma kättesaadavuse ja pideva arengu tõttu mõjutab AI juba täna kogu tööturgu.

Tehisintellekti kiire ja pöörane areng on aga pannud paljud inimesed muretsema, et sellega kaasneb ka teatud ametikohtade kadumine. Kuidas AI tööturgu mõjutama hakkab ja milline roll on selles vaimsel võimekusel?

Tehisintellekti areng mõjutab tervet tööturgu

Tänaseks on tehisintellekt muutunud üsna üldsõnaliseks terminiks – see kirjeldab arvutiprogrammide võimekust lahendada ülesandeid ja probleeme, mida tavapäraselt teevad inimesed. 

Tehisintellekti mõju tööturule on väga mitmetahuline. On tõsi, et tehisintellekti areng hakkab erinevate ametikohtade tööprotsesse üha enam mõjutama ning see, et ühel hetkel teatud ametikohad oma praegusel kujul kaovad, on möödapääsmatu. 

See aga ei tähenda massilist töökohtade kadumist, pigem muutub töölaad ning tööjaotus inimese ja tehisintellekti vahel. Samal ajal tekib ka uusi töökohti, sest vajadus spetsialistide järgi, kes oskavad tehisintellekti süsteeme arendada ja hallata, kasvab eksponentsiaalselt. 

Kuigi hetkel võib veel tunduda, et tehisintellekti kasutamine on valikuline ja piirdub teatud ametikohtadega, näiteks turundus ja IT, saab tulevikus AI-st laialt kasutusel olev töövahend. See aitab muuta tööprotsessid tõhusamaks ja vähem ajakulukaks. 

Tööprotsessi muutus ajalises võtmes

Tööprotsessi etappide mõistmine on oluline arusaamaks, kuidas erinevad tegevused ja ülesanded omavahel seostuvad ning kuidas protsessi paremini juhtida. Kui analüüsida tavapärast tööprotsessi ning jagada see piltlikult erinevateks etappideks, hõlmab see järgnevaid tegevusi: 

  • Probleemi mõtestamist – selgitatakse välja probleemi olemus, pidades silmas probleemistiku konteksti (sektor, organisatsioon, kultuur, väärtused jm).
  • Lahenduskäigu püstitamist – mõtestatakse, planeeritakse ning sõnastatakse detailselt mõtestatud tegevuse eesmärk ja lahenduskava. 
  • Mõtestatud tegevust – rakendatakse kindlaid tegevusi ja meetodeid probleemi lahendamiseks. 
  • Tulemuste redigeerimist – vaadatakse tulemused üle, hinnatakse nende kvaliteeti ja efektiivsust ning tehakse kohandusi. 
  • Kontekstis rakendamist – integreeritakse tulemused töötegevusse. 

Täna on tööprotsessi peamine fookus suunatud mõtestatud tegevusele, mis on inimese jaoks kõige suurem aja- ja energiakuluga ning nõuab kriitilist mõtlemist, loovust ja otsustusvõimet.

Tehisintellekti arenguga saab tööprotsessi kõige olulisemaks osaks probleemi mõtestamine ning probleemi ja lahenduse püstitamine – kokkuvõtlikult öeldes tehisintellektile sisendi andmine.  Nii saab inimese suurimaks väljakutseks olema arusaam sellest, mis probleemi ja millises kontekstis ta lahendama hakkab. Praeguseni kõige mahukam etapp tööst ehk mõtestatud tegevus saab tehisintellekti ülesandeks. 

Mis seos on tehisintellektil ja vaimsel võimekusel?

Kuigi tehisintellekt aitab teatud tööülesandeid automatiseerida, on spetsialisti vaimne võimekus töö tegemisel äärmiselt tähtis. Inimesel peab tehisintellektile sisendi andmiseks olema võime probleeme ja nende konteksti mõista ja sõnastada. Veelgi olulisem on oskus analüüsida tehisintellekti genereeritud tulemusi ja hinnata nende vastavust meie ootustele ning sobivust tööprotsessi kaasamiseks. Loe vaimse võimekuse olulisuse ja testimise kohta siit. 

Laiahaardelise konteksti mõistmine, sügavam analüüs, loogiline mõtlemine, asjakohaste sisendite andmine ja tulemuste kontrollimine on kõik seotud vaimse võimekusega. Töötaja vaimne võimekus peab käima töö keerukusega kooskõlas, vastasel juhul jäädakse hätta.

Seega on vaimne võimekus oluline komponent tööprotsessis, mida tehisintellekt asendada ei suuda. 

Tehisintellekt toob väljakutseid ja võimalusi

Tehisintellekti ajastu on alles alguses! Täna on AI pidevas õppimis- ja arenguprotsessis ning sellest tulenevad tööprotsesside muutused, millega kaasnevad nii väljakutsed kui ka võimalused, on paratamatus. 

Muutuste valguses on oluline mõista, kuidas tehisintellekt saab toetada ja täiendada meie oskusi ning kuidas saame selle potentsiaali oma töös maksimaalselt ära kasutada. Tänu tehisintellektile on võimalik automatiseerida teatud tööülesandeid, mis omakorda annab meile võimaluse suunata oma vaimne potentsiaal keerukamate ülesannete lahendamisele, mis nõuavad sügavamat analüüsi ja loovat mõtlemist. 

Tehisintellekti potentsiaali mõtestamine konkreetse positsiooni raames, olgu see juht või spetsialist, avab uusi võimalusi ja suurendab meie tõhusust. Olles teadlikud tehisintellekti potentsiaalist ja selle mõjust tööprotsessidele, saame oskuslikumalt eesmärgistada, kujundada ja arendada oma karjääri ning selleks vastavaid tegevusi. 

Elise Vurma 

Psühholoogilise testimise tootegrupijuht

Kaasautor: Renate Kapp, VAAS agentuur