fbpx

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

Kõik blogipostitused

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis.

Eeltöö

Eeltöö etapis kohtutakse koostööpartneriga nende ootuste selgitamiseks ja lepitakse kokku uuringuga seotud üksikasjad. Väga tähtis on kaasata ka organisatsiooni tippjuht, sest just tema on 360-kraadi uuringu läbiviimisel oluline eestkõneleja ja osaliste motiveerija.

Samuti selgitatakse välja, kas organisatsioonil on juba olemas metoodika või on see vaja välja töötada. Metoodika peab kindlasti vastama konkreetse organisatsiooni vajadustele ning uuringus osalevaid juhte kõnetama.

Metoodika väljatöötamine

360-kraadi tagasiside uuringu oluline komponent on metoodika, mille alusel koostatakse ka küsimustik uuringu läbiviimiseks. Metoodika on olemuselt juhtide kompetentsimudel, mis sisaldab kõiki organisatsiooni jaoks olulisi kompetentse, mis teevad juhist hea juhi. Paljudel organisatsioonidel on juba hästi toimiv kompetentsimudel olemas, kuid selle puudumisel aitab Tripod metoodika välja töötada.

Metoodika arendamine koosneb mitmest sammust. Metoodika arendamisel kasutatakse organisatsiooni juhtimispõhimõtteid, väärtuseid ja muid olemasolevaid dokumente. Tripodi konsultandid koostavad saadud sisendi põhjal metoodika algversiooni, mida tutvustatakse koostööpartneri töögrupile ühe või mitme töötoa raames. Töötoas vaadatakse metoodika läbi ning tehakse kompetentsides ja neid kirjeldavates tegevusnäitajates vajalikud muudatused. Pärast töötuba tehakse viimased parandused ja kinnitatakse lõppversioon koostööpartneriga.

Kommunikatsioon ja eelhäälestamine

Kuna 360-kraadi tagasiside uuringuga seoses võib osalejatel olla hirme või kahtluseid, on oluline rõhutada, et meetodi põhieesmärk on juhtide arendamine. Hirmude maandamiseks on vajalik piisav kommunikatsioon ning läbipaistvus uuringu kõikides etappides. Kommunikatsiooniga saab tegelema hakata juba eeltöö käigus: vahetult enne küsitlusperioodi aitab Tripod läbi viia tutvustusürituse, kus osalistele antakse ülevaade kõikidest uuringuga seotud detailidest ning juhised kasuliku tagasiside edastamiseks.

Küsitlusperiood

Küsitlusperioodi alguses saadetakse töötajate meiliaadressidele uuringukutsed ja link küsimustikule. Ankeedis on veel kord kirja pandud tagasiside andmise juhised, kus erilist tähelepanu pööratakse kommentaaride lisamisele. Küsitlusperioodi ajal on võimalik saata meeldetuletusi töötajatele, kes ei ole veel vastanud. Küsimustikku märgitud vastused salvestuvad otse Tripodi andmebaasi ja küsitlusperioodi lõppedes alustame analüüsidega. Tripodi küsitlussüsteem asub meie enda serverites ja on turvaline.

Tagaside esitamine

Uuringu käigus kogutud tagasiside vormistatakse igale juhile individuaalse tulemusraportina. Raportite koostamiseks kasutame kirjeldavat statistikat ja seoste analüüse. Raportid on lihtsasti loetavad: kasutame sisukaid ja loogilisi jooniseid ja tabeleid, mis edastavad võimalikult palju väärtuslikku informatsiooni. Lisaks numbrilise tagasiside kokkuvõtetele sisaldab raport ka juhtidele kirjutatud kommentaare. Avatud kommentaaridest tulnud informatsiooni kasutatakse tagasisidevestlusel numbrilise tagasiside selgitamiseks ja peamiste arenguvajaduste väljatoomiseks. Lisaks aitavad kommentaarid juhtidel sõnastada prioriteetsemaid arendustegevusi.

Tagasisidevestlused coach’iga

Meie aastatepikkune kogemus on näidanud, et juht saab uuringust kõige rohkem kasu siis, kui tal on võimalus uuringutulemused kogenud konsultandi abiga ise lahti mõtestada ning endale arengueesmärke seada. Seetõttu kasutame individuaalraportite lahtimõtestamisel tagasisidevestlusi. Seejuures on võimalik, et juht ise dokumenteerib vestlust ehk vestluse lõpuks paneb kirja oma peamised arengueesmärgid järgmiseks perioodiks, samuti alaeesmärgid ning esimesed sammud. Selleks saame kasutada spetsiaalset vormi küsimustiku lõpus. See tähendab iga hinnatava puhul ca 1,5 h pikkust kohtumist (või tagasisidevestlust veebi vahendusel) Tripodi coach’iga, kes aitab juhil oma tulemusi lahti mõtestada ning seada motiveerivaid arengueesmärke.

Kui ka Sina oled mõelnud 360-kraadi tagasiside uuringu läbiviimisele oma organisatsioonis, võta meiega julgelt ühendust!

Anname nõu ja aitame läbi mõelda, kuidas saaksime just sinu organisatsiooni juhte toetada.