fbpx

Kuidas saavutada toimiv meeskonnatöö?

Kõik blogipostitused

Hästi töötav meeskond on eduka ettevõtte üks alustala. Toimiv meeskonnatöö suurendab muuhulgas töötajate motivatsiooni ja produktiivsust ning nende rahulolu oma tööga. Rahulolevad töötajad jällegi on vähem stressis, loomingulisemad ning valmis rohkem ühiste eesmärkide saavutamise nimel panustama.

Meeskonnatöö olulisusest

Meeskonnas töötamine võib olla kasulik nii üksikisiku vaatenurgast kui ka organisatsiooni perspektiivist.

Meeskonnas töö tegemine on efektiivne. Kombineerides erinevate inimeste oskusi ja ideid suudavad meeskonnad leida probleemidele palju paremaid lahendusi ja kiiremini, kui seda üksi tehes. Ega ilmaasjata öelda, et mitu pead on ikka mitu pead. Eesmärkide saavutamine on palju raskem, kui meeskonnaliikmed ei tunne, et teised tiimis toetavad üksteist eesmärkide saavutamisel.

Meeskonnatöö seega viib kiirema ja laialdasema innovatsioonini, mis omakorda aga väljendub ettevõtte edus. Tänu ideede ja oskuste mitmekesisusele on meeskonnal võimalus leida probleemidele paremaid lahendusi.

Koos töötamine võimaldab tiimikaaslastelt õppida ja üheskoos areneda. Kui töötajad teevad koostööd ja saavutavad meeskonnana edu, moodustavad nad sidemed, mis võivad muutuda usalduseks või sõpruseks. Selle tulemusel nad suhtlevad üksteisega hästi, teevad koostööd ning toetavad ja motiveerivad üksteist. Sellest oleneb paljuski ka rahulolu oma tööga ja organisatsiooniga laiemalt. Positiivsed tööalased suhted loovad meeldivama töökeskkonna ja vähendavad konflikte.

Hea meeskonnatöö tunnused

Uuringud näitavad, et töötajad ja juhid on üksmeelel, et tõhus meeskonnatöö eksisteerib siis, kui töötajatel on ühine arusaam ettevõtte visioonist ja eesmärgist. Lausa 97% töötajatest ja tööandjatest usub, et meeskonnatunde puudumine kahjustab ülesande või projekti edukust. Samas, kui kõik teavad oma eesmärki ning ülesandeid, on võib meeskond olla väga edukas.*

Efektiivne meeskonnatöö aga ei juhtu iseenesest. See on valdkond, mis vajab kõigi tiimiliikmete ja juhi panust. Selleks, et meeskonnatöö sujuks on vaja muuhulgas professionaalset dialoogi, vastastikust usaldust, erinevate isiksuste ja emotsioonide tunnustamist, realistlikke kokkuleppeid ja selgeid tegevusi.

Meeskonna omavaheline kommunikatsioon peab olema aus, avatud ja lugupidav. Igal meeskonna liikmel on erinevad väärtus ja oskused, mida ta tiimi toob. Üks meeskonna moodustamise eesmärk on inimeste erinevusi parimal viisil kombineerida.

Mida mitmekülgsem on meeskond oskuste, kogemuse, huvide ja demograafiliste omaduste poolest, seda paremini suudavad nad lahendada erinevaid ülesandeid ja luua uuenduslikke ideid.

Head meeskonda iseloomustab ka selgelt jagatud vastutus. Iga meeskonna liige mõistab oma rolli ja näeb selle olulisust suuremas pildis. Meeskonnas töötades rakendatakse igaühe individuaalseid oskusi, et koos luua suuremat väärtust.

meeskonnatöö olulisus

Kuidas saavutada hea koostöö?

Selleks, et luua meeskond, tuleb tegeleda palju kommunikatsiooniga. Hea koostöö jaoks on vajalik aus ja läbipaistev kommunikatsioon meeskonnas. See tähendab näiteks, et kõik tiimi liikmed hoiavad üksteist oma tegevusega kursis ning arvestavad üksteisega.

Mida vabamalt meeskonnaliikmed omavahel suhtlevad, seda julgemalt nad tunnevad end ideede jagamisel ja ka eksimuste, mida vahel paraku tuleb ette, tunnistamisel. Tõhus meeskonnatöö on märk kolleegide avatusest, usaldusest ja lugupidamisest.

Efektiivne kommunikatsioon eeldab ka head kuulamisoskust. Edukat meeskonda iseloomustab see, et üksteist toetatakse ja aidatakse – antakse üksteisele nõu või tagasisidet. Meeskond mõistab, et töötatakse koos ühiste eesmärkide nimel ning meeskonnana vastutatakse ka tulemuste eest.

Hea koostöö saavutamisel on oluline roll meeskonna juhil, sest juhi pädevuses on meeskonna kokku panemine ja nende motiveerimine. Samuti on juhil oluline roll meeskonnas kommunikatsiooni juhtimisel. Sellest oleneb, kas meeskond tajub ühiseid eesmärke ja omab selget plaani, kuidas neid teoks teha.

Meeskonna liikmete ja juhi vahel peab olema usaldus, et meeskonnatöö sujuks. Töötaja peab olema kindel, et ta saab tööga seotud probleemidest ja väljakutsetest oma juhiga avatult rääkida ja nõu küsida, et koos lahendus leida. Tugeval, ühtehoidval meeskonnal on tavaliselt juht, keda nad usaldavad ja austavad.

Vahel tuleb ikka ette olukordi, kus omavahelised suhted muutuvad tahes-tahtmata pingeliseks ning neid lahendada on keeruline. Sel juhul on mõistlik pöörduda spetsialisti poole – meie meeskonnakoolitus aitab koostöös juhiga leida toimiva lahenduse.