fbpx

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation ehk GDPR) jõustus 24. mail 2016, kuid seda hakati kogu Euroopa Liidus kohaldama 25. mail 2018. Selle järgimine on kohustuslik kõikidele organisatsioonidele.

Tripodi igapäevane töö on otseselt seotud isikuandmetega. Oleme oma töös alati lähtunud parimatest turvalisuse ja konfidentsiaalsusega seotud praktikatest. Määrusega seoses täpsustasime Tripodi isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Põhimõtetes kirjeldatakse, kuidas Tripod töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest. Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne Tripodile andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Vahendades teste oma klientidele (Tripodi testikasutaja koolituse läbinud ja litsentsi saanud kasutajad, kes testivad Tripodi testisüsteemi kaudu enda valitud inimesi), tegutseb Tripod isikuandmete volitatud töötleja rollis.
Kasutades teste enda värbamis- ja hindamisprojektides ning muu vahetu suhtluse puhul andmesubjektiga, tegutseb Tripod isikuandmete vastutava töötleja rollis.
Tripod töötleb ja säilitab andmeid Euroopa Liidu territooriumil.

Testitäitja

Kui Teil on palutud täita Tripodi testi, saate lisateavet testitäitja sektsioonist.

Organisatsiooniuuringud

Kõikide meie uuringute puhul tagame üksikvastuste igakülgse konfidentsiaalsuse.

Töötajakandidaat

Kui osalete Tripodi korraldatud värbamisprojektis, töötleme Teie CVs, motivatsioonikirjas ja muudes vastavas projektis küsitud dokumentides esitatud andmeid. Töötleme Teie isikuandmeid värbamisprojekti läbiviimiseks. Töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek ning õigustatud huvi leida projekti käigus kõige sobivam kandidaat ning valmistada temaga ette leping. Tripod võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise  käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kandidaatide CVga tutvub vastutav värbamiskonsultant ja värbamisvaldkonna assistent. Kui Tripod viib värbamist läbi oma kliendi ülesandel, jagab Tripod kandidaatide nime jm isikuandmeid ka oma kliendiga. Kogu värbamisprotsessi käigus järgib Tripod asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid.

Hoiame kandidaadi CVd ja muud värbamisprotsessi käigus kogutud teavet alles ühe aasta jooksul kliendi lõppotsusest arvates. Vastav tähtaeg on määratud seoses võimalike vaidluste lahendamise tähtajaga kliendi ja Tripodi õiguste kaitsmiseks (võrdse kohtlemise seadus, § 25) ning sellest tulenevalt ei ole pärast lõppotsuse tegemist andmete kustutamise nõudmine enne vastava tähtaja möödumist võimalik. Pikemaks säilitamiseks (näiteks tulevaste pakkumiste tarbeks) küsime kandidaadilt nõusolekut, mis tal on võimalik ka tagasi võtta (meile sellest e-kirja teel teada andes).

Potentsiaalne töötajakandidaat

Kui soovite, et Teie CV tulevase kandideerimise jaoks säilitaksime, andke meile sellest teada. Tööpakkumiste sektsioonis saate edastada oma andmed ka juhul, kui ühtegi sobivat konkurssi hetkel käimas ei ole. Andmete esitamine on vabatahtlik ning saate igal hetkel taotleda esitatud andmete kustutamist.

Tripodiga seonduvaid andmekaitsealaseid küsimusi ootame e-posti aadressil andmekaitse@tripod.ee.

Andmesubjekti õigused

Teil on õigus saada teavet Tripodi töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Teil on õigus nõuda andmete kustutamist, välja arvatud kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada Teile teenuse osutamist, st Te ei saa jätkata värbamis- või hindamisprojektis osalemist.

Eelkõige on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:

• isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks Tripod neid töötles;
• Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
• Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
• isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.

Tripod vastab esitatud vastuväidetele ja nõuetele hiljemalt ühe kuu jooksul.

Tripod töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et Tripod lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun meiega ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel. Vaidluse korral on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, 10134 Tallinn; veebileht www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Tripod jätab endale õiguse muuta käesolevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Ajakohased tingimused on alati kättesaadavad Tripodi veebilehel.

Privaatsustingimused on avaldatud 1. juuni 2022. aasta seisuga.