fbpx
personaliotsing
Tagasi värbamise avalehele

Personaliotsing

Töötajate värbamisel ja valikul osutame täisteenust – personaliotsingu jaoks täpsustame koostöös kliendiga otsitava ametikoha profiili, valime potentsiaalsed kandidaadid, intervjueerime ning hindame neid.

Eduka personaliotsingu alus

Personaliotsing on iga organisatsiooni jaoks kriitilise tähtsusega tegevus, kuna õiged inimesed aitavad ettevõtet arengus edasi viia. Enne personaliotsingu alustamist soovime kliendiga koos läbi arutada seatava lähteülesande ja otsitavale töötajale esitatavad ootused.

Selge arusaam, keda ja miks me otsime, teeb koostööprotsessi sujuvamaks ja lõpptulemuse täpsemaks. Nii saame valida õiged otsingumeetodid ja kandidaate adekvaatselt hinnata, et värvata Sinu organisatsioonile sobivaim potentsiaalne kandidaat.

Arvestades kliendi vajadusi ja ametikoha profiili, kasutame personaliotsingu jaoks:

  • sihtotsingut
  • andmebaasiotsingut
  • avalikku otsingut
  • või kombineerime neid parima tulemuse saavutamiseks.

Kui kaua võtab personaliotsingu protsess aega?

Personaliotsingu protsess võtab tavapäraselt aega 4-6 nädalat. Otsingu tulemusena esitleme tellijale reeglina 3-5 kandidaati, kes selle ametikohale esitatavatele ootustele enim vastavad. Enne lõppotsuse tegemist kogume kandidaatide kohta lisaks infot ka soovitajatelt, mis aitab teha läbimõeldud otsuse.

Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ning ametikohast ning valitud otsingumeetodist. Anname endast parima sobiva inimese leidmiseks ning meiega koostöös värvatud kandidaatidele kehtib garantii.

Värbamisprotsessi ülevaade

Meie personaliotsing sisaldab täislahendust. Aitame alates lähteülesande püstitamisest kuni sobiva kandidaadi väljavalimiseni. Edukas personaliotsing vajab nii tehniliste oskuste adekvaatset hindamist kui ka arusaamist, kas uus töötaja sobitub ka ettevõtte väärtuste ja kultuuriga.

Profiili kokkuleppimine

Eduka personaliotsingu aluseks on koos kliendiga kandidaatide profiili väga täpne kokkuleppimine. Nii saame profiili põhjal otsustada kõige sobivama viisi, mida uue töötaja leidmiseks kasutada. See annab tööandja jaoks kindluse, et uus töötaja sobib sellele ametikohale ja saab seal hästi hakkama.

Kandidaadil omakorda aitab selge profiil aru saada, kas ta tunneb end ära sellel ametikohal, vastab nõuetele ja kas see töö pakub üldse huvi, soovitud enesetäiendust ning arengupotentsiaali.

Otsingumeetodi valik

Arvestades ettevõtte vajadusi, ametikoha profiili ja turusituatsiooni valime koostöös kliendiga värbamisprotsessi jaoks kõige efektiivsema otsingumeetodi. Olenevalt värvatavast ametikohast hõlmab personaliotsing kas ühte otsingumeetodit või kombineerime erinevaid.

Sihtotsing

Sihtotsingu ehk headhunting käigus selgitame ise välja turul antud valdkonnas juba tegutsevad sobivad kandidaadid ja teeme neile pakkumise projektis osalemiseks. Sihtotsing hõlmab turu süvauuringuid (läbi sektori ettevõtete kaardistamise) ning on kõige efektiivsem reeglina valdkondades, kus töötajate avalik liikumine turul on väga vähene või tegemist on strateegilise positsiooniga.

Sihtotsing on tavaliselt tulemuslik näiteks tippjuhtide ja kitsamate valdkondade spetsialistide värbamiseks.

Avalik konkurss

Avaliku konkursi korraldamisel avaldame sobivates kanalites kliendiga kooskõlastatud kuulutused. Selle meetodi puhul on kliendil võimalik valida nende huviliste hulgast, kes avaldatud töökuulutuse põhjal ise ühendust võtavad. Meetod sobib sellise ametikoha täitmiseks, mille puhul on avalike konkursside kasutamine tavapärane ja valdkondades, kus liigub avalikul turul palju töötajaid.

Andmebaasiotsing

Andmebaasiotsingu puhul kasutame sobivate kandidaatide leidmiseks suuremaid avalikke andmebaase, kust sõelume kliendi ootusi arvestades ja enda kogemusi kasutades välja võimalikud sobivad kandidaadid. Personaliotsing andmebaasidest on üks kiireim otsingumeetod, kuid valida saab ainult nende kandidaatide hulgast, kes on avalikes andmebaasides esindatud.

Eelvalik ja hindamine

Värbamisprotsessi järgmise sammuna valime välja otsinguprofiilile enim vastavad kandidaadid ning võtame sobivate kandidaatidega ühendust. Tutvustame kandidaatidele pakutavat ametikohta ning selgitame välja nende huvi.

Hindamiseks kasutame poolstruktureeritud ja fokusseeritud süvaintervjuud, mille käigus käsitleme kandidaadi haridust, varasemat töökogemust, oskusi, isikuomadusi ning motivatsiooni. Intervjuu moodustab kandidaatide hindamise kvalitatiivse osa.

Testide läbiviimine

Meie personaliotsingu üheks tugevuseks on testide kasutamine hindamisprotsessi osana. Kvantitatiivse osana täiendame intervjuud Tripodis välja töötatud psühholoogiliste testidega. Selleks palume kandidaatidel täita testid, mis mõõdavad just neid isiksuseomadusi ja võimekuse aspekte, mis on pakutaval ametikohal olulised.

Testimine võimaldab kandidaate kõrvutada konkreetsete mõõdetavate omaduste alusel. Tänu sellele saame sinu jaoks välja selgitada need osalejad, kelle eeldused edukaks toimetulekuks antud ametikohal on parimas vastavuses.

Lisaks, esmapilgul võrdsena tunduvate kandidaatide puhul on võimalik, et just testid aitavad otsustamise lihtsamaks teha.

Soovituste küsimine

Meie personaliotsingu protsessi viimaseks osaks on iga kandidaadi kohta soovituste küsimine endistelt tööandjatelt. Taustauuringu viib läbi eksklusiivselt Tripod, kes vastutab kõikide nõutavate kooskõlastuste eest, et tagada vastavus Eesti andmekaitse põhimõtetele, kandidaadi konfidentsiaalsus ning taustauuringu objektiivsus.

Personaliotsinguga tegelevad:

Elis Luite

värbamisjuht

+372 618 1572

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

+ 372 618 1571

Anni Paves

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Grete Pikani

värbamiskonsultant

+372 618 1572

Madis Bachmann

hindamiskonsultant ja otsinguspetsialist

+372 618 1572

Võta meiega ühendust
Circle