fbpx

Mida teha, et tööintervjuu läbiviimine õnnestuks?

Kõik blogipostitused
tööintervjuu läbiviimine

Kui oled ettevõttesse vabale ametikohale õiget inimest otsimas ja huvilised on sulle oma CV saatnud, siis sobiva kandidaadi aitab tavaliselt välja selgitada tööintervjuu. Tööintervjuul saavad tööotsija ja tööandja mõlemad läbi mõelda, kas koostöö on mõlemale osapoolele sobiv.

Tööintervjuu on reeglina iga värbamise osa. Siin artiklis toome välja olulised nüansid, mis aitavad seda olukorda maksimaalselt ära kasutada.

tööintervjuu

Miks on tööintervjuu hea meetod?

Kui CV järgi tundub, et kandidaadil on kogemust ja potentsiaali, siis selleks, et olla kindel tema sobivuses just sellele ametikohale, on tihtipeale parimaks võimaluseks just tööintervjuu.

Intervjuu on väga hea võimalus, et hinnata kandidaadi väljendusoskust ja mõtlemisprotsessi, aga ka iseloomu ja mida ta väärtustab. Intervjuu aitab luua kandidaadiga sideme ning hinnata, kas ja kui hästi ta sobib meeskonda. Tööintervjuul on kandidaadil võimalus paremini mõista selle ametikohaga kaasnevaid ootusi ja kohustusi.

Intervjuul esitatavad küsimused võimaldavad mõõta ka kandidaadi kiiret mõtlemisvõimet, kuulda, kuidas ta väljakutsetest üle sai või projektide edukusele kaasa aitas. Lisaks aitab tööintervjuu sul potentsiaalseid kandidaate teistega võrrelda.

Kuidas intervjuu läbiviimiseks ette valmistuda?

Ajaplaneerimine

Intervjuu jaoks ettevalmistamine on sama oluline nii intervjueerija kui ka intervjueeritava jaoks. Intervjuude läbiviimine on aga sinu jaoks ajamahukas ettevõtmine. Seega tasub sinna kutsuda vaid kandidaadid, kelles näed suurt potentsiaali.

Ametikoha mõistmine

Oluline on mõista ametikohta, millele töötajat otsid. Töö iseloom, tööstiil ja rütm on olenevalt ametikohast väga erinev. See, mis sobib ja pakub huvi raamatupidajale, ei pruugi tunduda oluline müügijuhile. Mida paremini suudad töökeskkonda ja ootusi edasi anda, seda realistlikuma pildi tööotsija saab.

Kui sul on võimalik, tasub kaasata intervjuule uue töötaja tööandja või tulevane kolleeg, sest intervjueeritav võib esitada väga spetsiifilisi küsimusi selle ametikoha kohta, ning värbamisspetsialistil võib olla keeruline nendele vastata, kuna kogemus puudub.

Kandidaatide võrdlemine

Kuigi kandidaadi varasema kogemuse ja oskuste tõttu võtab vestlus ilmselt erineva fookuse, siis on oluline, et sa küsiksid erinevatelt inimestelt samu küsimusi. See aitab sul hiljem potentsiaalseid töötajaid omavahel paremini võrrelda.

Sul võib ka abi olla intervjueeritavate hindamisskaala välja töötamisest. Näiteks võid hinnata nende enesekindlust ja tasakaalukust küsimustele vastamisel, nende võimet selgelt ja lühidalt vastata ning kas nad käsitlesid mitmeosalise küsimuse iga osa või mitte.

Abimaterjalide kasutamine intervjuul

Intervjuukaardid

Isegi kui oled kogenud värbaja, siis mõnikord on hea mõte proovida erinevaid abivahendeid. See võib aidata välja tuua detaile, millele sa ei oleks muidu võib olla tähelepanu pööranud, lihvida oma intervjueerimisoskusi. Tripod on ühe abimaterjalina välja töötanud intervjuukaardid.

Seda materjali kasutades saad lihvida oma intervjueerimisoskusi, viidates nüanssidele, millele küsimusi koostades ja vastust tõlgendades võiks tähelepanu pöörata. Intervjuukaardid annavad ülevaate erinevatest küsimusetüüpidest ja küsimuste konstrueerimise põhimõtetest, materjal sisaldab rohkelt näidisküsimusi, samuti vihjeid mitteverbaalse suhtluse kohta.

Testid

Erinevad psühholoogilised, isiksuse ja vaimse võimekuse testid on samuti meetod, mida saab kasutada. Need testid aitavad hinnata teadmisi ja oskusi, hoiakuid ja väärtusi, ent ka baasilisemaid psühholoogilisi omadusi nagu isiksuseomadused või vaimne võimekus (intelligentsus). Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust.

Kui sa ei ole varem värbamisel teste kasutanud, siis on sinu jaoks kasulik testikoolitus. See on hea variant, kui sa arvad et tulevikus tasub värbamisprotsessis rohkem erinevaid teste kasutada ning tahad oma oskusi ja teadmisi erinevate testimismeetodite osas täiendada.

Täiendavad märkmed

Et sa saaksid teha enesekindlamaid ja teadlikumaid värbamisotsuseid, tee intervjuu ajal märkmeid, et saaksid rohkem üksikasju meeles pidada. Näiteks võid üles märkida oma esmamulje kandidaatidest, nende kehakeelest ja kirjutada üles mõned olulisemad infokillud nende vastustest.

Ole siiski ettevaatlik, et säilitada õige tasakaal märkmete tegemise ja aktiivse kuulamise vahel. Veendu, et lood silmsidet ja osaled vestluses täielikult, peatades vaid aeg-ajalt märkmete tegemiseks.

tööintervjuu videona

Videointervjuu on tulnud, et jääda

Viimane aasta on näidanud, et kaugtöö on arvestatav tööviis. See annab töötajale muuhulgas paindlikkuse oma tööaja suhtes ja vähendab transpordile kuluvat aega, tööandja aga vajab vähem kontoripinda ning saab värvata parimaid talente asukohast hoolimata. Paljudele värbajatele on virtuaalsed intervjuud viimase aasta jooksul saanud tavapäraseks ja ettevõtetel on välja kujunenud videokonverentsivõimalused.

LinkedIn’i uuringu* andmetel umbes 81% spetsialistidest üle maailma väidab, et virtuaalne värbamine jätkub ka pärast COVID kriisi ja 70% väidab, et sellest saab uus standard.

Videointervjuu eelised

Positiivne kandideerimiskogemus

Videointervjuud kasutades ei pea kandidaadid tööintervjuu jaoks vaba päeva võtma. See on eriti oluline nüanss just siis, kui ametikohale on rahvusvaheline konkurss. Video annab ka võimaluse kujundada ettevõtte brändinguga intervjuu. Selle raames saad kasutada ettesalvestatud küsimusi ja videojuhendeid, ajakohast ja konstruktiivset tagasisidet ning näidata kandidaadile ettevõtet heas valguses.

Videointervjuu ei pea toimuma reaalajas – ettesalvestatud küsimused annavad kandidaadile võimaluse küsimustele vastata tööaja väliselt ja säästab kohtumise kokkuleppimise logistilistest probleemidest.

Väiksemad kulud ja lihtsam planeerimine

Kandidaatide küsitlemine on aeganõudev. Intervjuude ajastamine võib kujuneda suureks ülesandeks, sest värbajad peavad päevade või isegi nädalate jooksul kandidaatidega e-posti või telefonikõnede teel suhtlema, kuni nad leiavad kõigile osalejatele sobiva aja. Siin tulevad mängu eelnevalt salvestatud videointervjuud. Need aitavad välja tuua pea kogu vajaliku ülevaate. Samuti võimaldavad need kandidaatidel intervjuuküsimustele vastata mugavalt omale sobival ajale.

Kuidas potentsiaalsele töötajale jätta positiivne intervjuukogemus?

positiivne tööintervjuu kogemus

Intervjuu ei ole vaid tööandja seisukohast oluline. See on ka tööotsija jaoks koht, mille kaudu saada kindlust, et see ametikoht on sobiv ning ettevõtte kultuur vastab ootustele. Intervjuu on koht, kus potentsiaalset töötajat võluda.

Tea, keda sa otsid

Peaksid mõistma ametikoha eesmärke, mille jaoks kandidaat intervjueerib. Nii saad vestelda teemadel, mis panevad nad rääkima sellest, kuidas nad neid eesmärke saavutaksid.

Esita sihipäraseid küsimusi

Küsimused, mida esitad, peaksid aitama kindlaks teha, kas kandidaat suudab ametikoha eesmärke täita. Küsi teravaid küsimusi, mis annavad sulle vajalikud vastused, ja avatud küsimusi, mis võimaldavad kandidaadil oma seisukohta ja mõttemaailma avada. Ära korralda intervjuud ilma ettevalmistuseta, ega küsi liiga palju klišeelikke intervjuuküsimusi.

Uuri kandidaati enne vestlust

Head kandidaadid uurivad enne vestlust ettevõtte tausta, nii et peaksid teadma ka nende oma. Vaata üle nende CV ja kodutööd ning uuri, kellega nad veel on läbirääkimisi peavad. Ole valmis, et saaksid aega parimal viisil kasutada.

Ole hetkes

30-minutiline intervjuu võib sulle olla üks järjekordne kohtumine kalendris, kuid tõenäoliselt on see kandidaadi päeva tipphetk. Pööra neile kogu tähelepanu ja kasuta ära kogu ettenähtud aeg, isegi kui jõuad järeldusele, et nad ei ole sobivaim kandidaat.

Võta kandidaatide küsimusi tõsiselt

Ära unusta intervjuu ajal sulle esitatud küsimusi. Anna parim võimalik vastus või suuna küsimus kellelegi, kes oskab parema vastuse anda.

Anna neile lõppsõna

Nii tunnevad kandidaadid lahkudes, et neil on olnud võimalus öelda kõike, mida tahtsid. Enne intervjuu lõpetamist küsi neilt, mida veel peaksite nende kohta teadma.