Kehtiv alates: 19. aprill 2023

1. Üldinfo

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate, kuidas Tripodi ettevõtted töötlevad kandidaatidelt, klientidelt, koostööpartneritelt, enda veebilehelt (www.tripod.ee) ja/või kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmeid, et pakkuda erinevaid teenuseid ja tehnilisi lahendusi.

Tripodi ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus on teie isikuandmete vastutavad töötlejad, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti. Sõltuvalt meie teenuse osutamise asukohast on üks järgmistest ettevõtetest teie isikuandmete vastutav töötleja (edaspidi Tripod, meie, me):

 • Tripod Grupp OÜ, registrikood 10736400, Lõõtsa 1a, 11415 Tallinn, Eesti,
 • Tripod SIA, Audēju iela 15, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Läti
 • People Link UAB, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lithuania.

Lähtume teie isikuandmete töötlemisel käesolevast privaatsuspoliitikast, meie teenuste osutamise tingimustest ning kehtivatest õigusaktides, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Kui teil peaks tekkima küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga või teie isikuandmete töötlemisega, võite igal ajal meie poole pöörduda e-posti aadressil andmekaitse@tripod.ee.

2. Isikuandmete töötlemise ulatus

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. Isikuandmeteks võivad olla ka erinevad kaudsed andmed, mille kogumisel on võimalik tuvastada konkreetne isik.

Võime koguda teie isikuandmeid läbi meie veebilehe pakutavate teenuste, kui otsustate neid kasutada, näiteks kui kandideerite läbi töökuulutuse. Isikuandmete töötlemise eesmärk on üldjuhul kättesaadav veebilehel andmete kogumise juures. Tripod kasutab teie andmeid ainult konkreetsel eesmärgil, milleks isikuandmed koguti, välja arvatud kui juhul, kui edasine töötlemine on lubatud.

Teie andmeid võidakse koguda ka kolmandatelt osapooltelt, näiteks teie praeguselt tööandjalt. Lisaks ka sotsiaalmeedia platvormidelt (nt Facebook, LinkedIn), mis võivad jagada teavet selle kohta, kuidas te meie sotsiaalmeedia sisu kasutate (nt meeldimised, kommentaarid). Samuti kui olete potentsiaalne klient või klient (või tema esindaja), kogume isikuandmeid, mis on vaja teile meie teenuste osutamiseks.

3. Kogutavad isikuandmed, kogumise eesmärk ja õiguslik alus

3.1 Värbamine

Tripod on juhtiv värbamisfirma, millel on 16-aastane kogemus värbamisvaldkonnas. Tripodi hea maine põhineb tipptalentide leidmisel ja vahendamisel erinevate tööstusharude ametipositsioonidele. Tänu meie pikaajalisele kogemusele eeldavad meie kliendid, et meil on lai ülevaade tööturust ja selle aktiivsetest spetsialistidest.

Sellest tulenevalt oleme jõudnud järeldusele, et tööturu osalejad eeldavad nende isikuandmete töötlemist värbajate/värbamisettevõtete poolt, et pakkuda spetsialistidele potentsiaalseid uusi töövõimalusi. Käesolev peatükk annab potentsiaalsetele kandidaatidele ülevaate sellest, kuidas Tripod nende isikuandmeid töötleb. Samuti anname endast parima, et hoida isikuid aktiivselt kursis meie isikuandmete töötlemise protsessidega.

3.1.1 Avalikud töökuulutused

Ettevõtted võivad pöörduda meie poole, et aitaksime leida neile sobiva kandidaadi avaliku töökuulutuse kaudu. Tripod võib sellest tulenevalt koguda isikuandmeid otse tööotsijatelt või võtta ühendust sobivate kandidaatidega, et kutsuda neid üles töökulutuse kaudu kandideerima. Kogutud isikuandmed võivad sisaldada nime, kontaktandmeid (nt telefoninumber ja e-posti aadress), kaaskirja, hariduskäiku ja varasem töökogemusi (CV) ning muud ametikoha jaoks olulist teavet.

Me aitame ettevõttel hinnata kandidaadi sobivust ja kvalifikatsiooni ametikohale. Hindamise käigus kontrollime kandidaadi tausta ja küsida soovitusi.

Tripod töötleb isikuandmeid Tripodi ja tema kliendi õigustatud huvi või kandidaadi nõusoleku alusel (nt varasemate tööandjatega kontakteerumiseks). Kui isikuandmete töötlemine põhineb kandidaadi nõusolekul, siis on kandidaadil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Teave nõusoleku tagasivõtmiseks on esitatud nõusoleku kogumise käigus (nt nõusolekuvormil).

Tripod võimaldab kõigil isikutel, kelle isikuandmeid Tripod töötleb, tutvuda oma andmetega, neid parandada ja taotleda nende kustutamist. Isikute õigusi ja õiguste kasutamist on üksikasjalikumalt kirjeldatud käesoleva privaatsuspoliitika 7. peatükis.

3.1.2 Sihtotsing

Sihtotsing on värbamismeetod, mille käigus Tripod kaardistab erinevates ettevõtetes töötavad kvalifitseeritud ja kogenud spetsialiste. Sihtotsingu eesmärk on veenda spetsialisti asuma tööle meie kliendi juures. Sihtotsing sobib (tipp)juhtide või spetsialistide värbamiseks sellistes valdkodades, kus sobivaid kandidaate on traditsiooniliste värbamismeetoditega raske leida. Näiteks on tööturul tavaline , et tehnoloogiasektori spetsialistid ei otsi ise aktiivselt tööpakkumisi, vaid neid kutsutakse peamiselt uutele positsioonidele nende erialaste kogukondade ja LinkedIn profiilide põhjal.

Sihtotsinguprotsessi käigus võtab ettevõte ühendust Tripodiga, esitab Tripodile vaba ametikoha kirjelduse ja loetleb sobivalt kandidaadilt eeldatavad vajalikud oskused ja teadmised. Seejärel asub Tripod sobivat kandidaati otsima. Tripod kogub isikuandmeid erinevatel viisidel, näiteks avalikest tööpakkumisest, sotsiaalmeediaplatvormidest, professionaalsetest võrgustikest ning soovituste põhjal. Me võime koguda isikuandmeid ka otse kandidaatidelt telefoni- või e-posti teel, intervjuude või taotlusvormide kaudu, välja arvatud juhul, kui meie kliendi ootus on, et värbamist hoitaks algfaasis saladusena.

Kui meie klient soovib uue töötaja leidmise protsessi teostada konfidentsiaalselt, siis me otsime välja vajalike oskuste ja teadmistega kandidaadid ning esitame kandidaatide nimekirja meie kliendile. Seejärel otsustab meie klient, milliste kandidaatidega soovitakse ühendust võtta ja vaba ametikohaga seonduvat teavet jagada ning selgitada välja potentsiaalsete kandidaatide huvi rolli vastu.

Me töötleme kandidaatide isikuandmeid Tripodi ja tema klientide ühise õigustatud huvi alusel. Isikuandmeid töödeldakse ka töötajate huvides, et aidata neil leida uusi töövõimalusi.

Sihtotsingu raames töödeldavad isikuandmed võivad sisaldada nime, kontaktandmeid (telefoninumber ja e-posti aadress), hariduskäiku ja varasemat töökogemust (CV) ning muud ametikoha jaoks olulist teavet, et tuvastada sobivaid kandidaate ja hinnata vastava positsiooni jaoks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Tripod võimaldab kõigil isikutel, kelle isikuandmeid Tripod töötleb, tutvuda oma andmetega, neid parandada ja taotleda nende kustutamist. Isikute õigusi ja õiguste kasutamist on üksikasjalikumalt kirjeldatud käesoleva privaatsuspoliitika 7. peatükis.

3.1.3 Talendibaas

Tripodi talendibaas on andmekogumik inimeste kohta, kellel on potentsiaalsed valdkonnapõhised oskused ja teadmised ning kvalifikatsioon. Andmebaas võib sisaldada erinevat liiki isikuandmeid, näiteks nime, kontaktandmeid, varasemat töökogemust, haridust, oskusi ja muud asjakohast teavet. Eelnimetatud isikuandmeid võidakse koguda isikult endalt või muudest allikatest, näiteks LinkedIn-st, ettevõtete veebilehtedelt, töövahendusportaalidest, isiku visiitkaardilt ning soovitustest.

Meie talendiandmebaasi eesmärk on omada ülevaade tööturul tegutsevatest spetsialistidest ning võimaldada Tripodil kiiresti ja lihtsalt vahendada oma klientidele sobivaid kandidaate vabadele töökohtadele täitmiseks. Meie talendibaas aitab meil pakkuda aktiivsetele spetsialistidele teavet sihtotsingu töökohtadest, mida avalikkusel välja ei pakuta, ning mis võivad spetsialistile huvi pakkuda ja edendada tema karjääri. Talendibaas säästab värbamisprotsessis aega ja vaeva, võimaldades tööandjatel keskenduda kandidaatidele, kes vastavad kõige tõenäolisemalt esitatud nõutele. Samuti säästab andmebaas kandidaatide aega, võimaldades neil kiiremini jõuda huvipakkuva ametikohani.

Tripod töötleb talendbaasis salvestatud isikuandmeid:

 • Isiku nõusoleku alusel: kandideerimisprotsessi käigus on isik andnud oma nõusoleku, et Tripod säilitaks tema isikuandmeid tulevaste tööpakkumiste saamiseks;
 • Tripodi ja tema klientide ning potentsiaalsete tööotsijate õigustatud huvi alusel: Tripod on kaalunud värbamisteenuse osutamisega, sh Talentide andmebaasi loomisega seotud osapoolte õigusi ja huve ning jõudnud järeldusele, et see ei riku põhjendamatult üksikisiku õigusi ja vabadusi. Andmetöötlus toimub üksikisiku huve silmas pidades ja on tõenäoliselt kasulik üksikisikule nii majanduslikult kui ka isikliku arengu seisukohalt.

Tripod võimaldab kõigil isikutel, kelle isikuandmeid talendiandmebaasis töödeldakse, tutvuda oma andmetega, neid parandada ja taotleda nende kustutamist. Isikute õigusi ja õiguste kasutamist on üksikasjalikumalt kirjeldatud käesoleva privaatsuspoliitika 7. peatükis.

3.2 Hindamisteenused

Hindamisteenused on värbamisprotsessi oluline osa, mis aitavad organisatsioonidel hinnata kandidaatide sobivust konkreetsetele ametikohtadele. Need teenused hõlmavad mitmesuguseid teenuseid ja vahendeid, mille eesmärk on hinnata kandidaatide oskusi, võimeid, isiksust ja potentsiaali.

Hindamisteenust teostatakse Tripodi klientide nimel, st Tripod on volitatud töötleja ja vastav ettevõte on vastutav töötleja.

Töödeldavad isikuandmed sõltuvad sellest, millist hindamisteenust kasutatakse, kuid üldjuhul töödeldakse demograafilisi andmeid (vanus, sugu või amet), kontaktandmeid (nimi, e-posti aadress või telefoninumber) ja küsitluste vastuseid:

 • Sobivustestid: Need testid mõõdavad kandidaadi kognitiivseid võimeid, näiteks verbaalset ja numbrilist mõtlemist, loogilist mõtlemist ja probleemide lahendamist,
 • Isiksusetestid: Need testid mõõdavad kandidaadi isikuomadusi, näiteks ekstravertsust, kohusetundlikkust ja emotsionaalset intelligentsust,
 • Töösimulatsioonid: Need testid näitlikustavad reaalseid töösituatsioone ja võimaldavad kandidaatidel näidata oma oskusi ja võimeid realistlikus keskkonnas,
 • Proovitööde testid: Nende testide käigus peavad kandidaadid täitma konkreetse ülesande või projekti, mis on seotud kandideeritava töökohaga,
 • Intervjuud: Need intervjuud on mõeldud selleks, et hinnata kandidaadi varasemat käitumist ja kuidas see seondub kandideeritava töökohaga,
 • Soovitajatega rääkimine: Nende hindamiste käigus võetakse ühendust kandidaadi endiste tööandjate või kolleegidega, et kontrollida kandidaadi töökogemust, töötulemusi ja muud asjakohast teavet.

Üldiselt on hindamisteenuste tulemuste põhjal tehtud värbamisotsused objektiivsemad ja usaldusväärsemad kui üksnes kandidaadi elulookirjelduse, kaaskirja või intervjuu tulemuste põhjal tehtud otsus. Hindamisteenuseid kasutades saavad ettevõtted tuvastada kõige kvalifitseeritumad kandidaadid ja vähendada kulukate värbamisvigade tegemise riski.

3.3 Uuringud

Uuringud on erinevate olukordade või protsesside kvantitatiivsed hinnangud. Uuringute käigus võime isikuandmeid koguda näiteks küsimustike, intervjuude või veebipõhiste küsimustike abil. Kogutud andmed võivad sisaldada demograafilisi andmeid (nt vanus, sugu või amet), kontaktandmeid (nt nimi, e-posti aadress või telefoninumber) ja küsitluste vastuseid. Kogutud andmeid võib sõltuvalt uuringu eesmärgist töödelda erinevalt. Näiteks võib andmeid analüüsida selleks, et määrata kindlaks uurimisküsimusega seotud suundumused, käitumismustrid või teadmised.

Enamasti tegutseb Tripod uuringute läbiviimisel teise ettevõtte nimel, st Tripod on volitatud töötleja ja vastav ettevõte on vastutav töötleja. Uuringud, mille käigus võidakse isikuandmeid töödelda, on mõeldud selleks, et aidata analüüsida töökliimat, sealhulgas töötajate rahulolu, klientide rahulolu, tagasisidet jne.

Isikuandmeid töödeldakse uuringu vastajate nõusoleku alusel ja ettevõtte õigustatud huvi alusel. Kui Tripod tegutseb volitatud töötlejana, tuleb käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda koos vastava ettevõtte privaatsuspoliitikaga, kelle nimel uuringut teostatakse. Vastav teave on kuvatakse iga uuringu alguses.

3.4 Koolitus ja areng

Tripod pakub erinevaid lisateenuseid, mis aitavad inimesel areneda ja olla oma karjääris edukas. Näiteks pakume lisateenustena koolitusi, supervisiooni, arengupartnerlust (coaching) ja koondamisjärgset nõustamist. Lisateenuste tõhusaks osutamiseks on meil vaja töödelda isikuandmeid.

Iga teenus on erinev ning vajalike ja töödeldavate isikuandmete hulk on igas olukorras erinev ja sõltub taotletavast tulemusest. Enamikul juhtudel on üksikisikutel täielik kontroll selle üle, milliseid isikuandmeid koolituse ja arengu käigus töödeldakse.

Üldjuhul töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, varasem töökogemus, haridus, oskused. Isikuandmete töötlemine põhineb teenuslepingu täitmiseks ja/või üksikisiku nõusolekul. Nõusolekul põhineva andmetöötluse puhul saadakse nõusolek vestluse käigus, nt coach-i ja kliendi füüsilisel/virtuaalsel kohtumisel.

3.5 Otseturundus

Tripod võib teile perioodiliselt saata teavet, mis meie arvates võib teid huvitada, või paluda teie abi, et aidata meil ühendada teisi kandidaate ja ettevõtteid. Eelkõige võime teie andmeid töödelda selleks, et reklaamida teile meie värbamisteenuseid või saata teile teavet aruannete, pakkumiste, võrgustike ja kliendiürituste kohta ning üldist teavet tööstusharude kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.

Me töötleme teie andmeid peamiselt teie nõusoleku alusel. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks palume võtta meiega ühendust.

3.6 Sotsiaalvõrgustike kasutamine

Tripodi sotsiaalvõrgustike (nt Facebook ja LinkedIn kontode) haldamiseks ja administreerimiseks töötleb Tripod teie isikuandmeid, mille olete vabatahtlikult esitanud: teie sotsiaalvõrgustiku profiili nimi, profiilipilt, Tripodi kontol tehtud avalikud kommentaarid, teie koostatud päringud ja tekst, kui need on relevantsed.

Töötleme nimetatud isikuandmeid teie nõusoleku alusel, mille olete andnud oma aktiivse tegevuse käigus (nt teie esitatud päringule vastamine või postituse kommenteerimine) ja Tripodi õigustatud huvide alusel, et suhelda meie jälgijatega. Selliseid isikuandmeid säilitatakse kuni meie vastav sotsiaalmeedia konto on aktiivne. Teil on igal ajal võimalik ise oma tegevusest jäetud jälg kustutada.

Tripod võib teie tegevuse oma kontodelt kustutada ka omal äranägemisel, kui teie esitatud sisu rikub sotsiaalmeediaplatvormi tingimusi või Tripodi õigusi või huve. Seoses sotsiaalvõrgustikes töödeldavate isikuandmetega peaksite tutvuma ka vastava sotsiaalvõrgustiku platvormi privaatsusteatega.

3.7 Küpsised

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikest kogust teavet ning mis saadetakse teie veebilehitsejasse ja salvestatakse veebilehe külastamisel teie arvutis, mobiiltelefonis või muus seadmes. Iga kord, kui te veebilehele naasete, saadavad küpsised veebilehele teavet. Te võite küpsistega nõustuda, neist keelduda ning neid hallata ja/või kustutada vastavalt oma eelistustele.

Isikuandmete töötlemine küpsiste abil põhineb eelkõige teie nõusolekul, mille olete andnud veebilehe küpsise bänneril ja mida saate igal hetkel muuta, või Tripodi õigustatud huvi alusel seoses vajalike küpsiste kasutamisega, mis võimaldavad meie veebilehel korrektselt funktsioneerida.

Teadke, et teil on võimalik kustutada kõik oma arvutis salvestatud küpsised ja et saate enamiku veebilehitsejatest seadistada nii, et küpsiseid ei salvestata. Juhime siiski tähelepanu sellele, et küpsiste keelamise korral võite kaotada võimaluse kasutada paljusid funktsioone, mis on vajalikud ka veebilehe toimimiseks. Kui vajate küpsiste kohta lisateavet, külastage veebilehte aboutcookies.org. Sellelt veebilehelt võite leida üksikasjalikku ja sõltumatut teavet selle kohta, kuidas oma veebilehitseja eelistuste kaudu küpsiseid keelata ja kuidas arvutisse salvestatud küpsiseid eemaldada. Mobiiltelefonist küpsiste eemaldamiseks peaksite juhised leidma oma telefoni kasutusjuhendist.

Täiendava teabe saamiseks palun külastage meie küpsiste kasutamise poliitikat https://tripod.ee/kupsised/.

3.8 Seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel võib Tripodil olla kohustus teie isikuandmeid töödelda tulenevalt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmisega. Sellisel juhul töötleme teie isikuandmeid ulatuses, milleks seadus meid kohustab. Sellisteks andmetöötlusteks võivad olla näiteks raamatupidamisseadusest või tarbijakaitseseadusest tulenevad kohustused ja järelevalveasutusele vastamise kohustus.

3.9 Teenuse parandamine ja analüüs

Tripod võib töödelda teie isikuandmeid oma teenuste testimiseks ja parendamiseks. Nii palju kui võimalik, kasutame anonüümseid andmeid eesmärgi täitmiseks, kuid on juhtumeid, kus isikuandmete töötlemine võib olla vajalik. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik, oleme rakendanud asjakohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et leevendada riske, mis võivad mõjutada teie õigusi ja vabadusi, näiteks isikuandmed on pseudonümiseeritud ning oleme rakendanud juurdepääsu haldamise protseduuri, et piirata töötajate arvu, kes pääsevad isikuandmetele ligi.

4. Isikuandmete säilitamine

Tripod säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille jaoks oleme andmeid kogunud, sealhulgas seadusest tulenevate kohustuste, raamatupidamis- ja aruandlusnõuete täitmiseks. Tripod käsitleb oma suhet teiega kui partnerlust, mis toetab teid karjääriredelil tõusta. Seega võime säilitada teie andmeid oluliselt pikema perioodi vältel kui üksnes üks kandideerimisprotsess.

Kui me teie isikuandmeid enam ei vaja, siis kustutame need asjakohaselt ning turvaliselt. Isikuandmete sobiva säilitamisaja kindlaksmääramiseks võtame arvesse järgmisi tegureid:

 • isikuandmete hulk ja laad;
 • isikuandmete tundlikkus:
 • isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tulenev võimaliku kahju tekkimise oht;
 • isikuandmete töötlemise eesmärk;
 • kas me saame neid eesmärke saavutada teiste vahenditega; ja
 • kohaldatavad seadusest tulenevad nõuded.

Kui see on tehniliselt võimalik, anonümiseeritakse teie isikuandmed automaatselt teatud aja möödudes, nt hindamisteenuste puhul anonümiseeritakse isikuandmed automaatselt kahe aasta möödumist pärast testi sooritamist.

Kui me oleme oma klientide suhtes volitatud töötlejad, siis me säilitame teie isikuandmeid vastavalt meie klientide kehtestatud säilitamisperioodile.

5. Andmete jagamine ja edastamine

Kõiki teie poolt esitatud või meie kogutud andmeid, sealhulgas küpsiste abil kogutud andmeid, võivad töödelda kõik Tripodi ettevõtted ja jagada neid kolmandate osapooltega (volitatud andmetöötlejad), kes osutavad meile teenuseid ja tegutsevad meie nimel. Nendeks võivad olla ettevõtted, kes pakuvad turundus-/reklaamiteenuseid, andmehalduse teenuseid, IT-teenusepakkujaid, raamatupidamisteenuse pakkujad jne. Tripod tagab, et selliste kolmandate osapoolte töötlemiseks on õiguslik alus ning see on kooskõlas seaduslike juhiste ja kehtiva õigusega.

Isikuandmeid võidakse samuti edastada kolmandatele osapooltele, kes on eraldiseisvad vastutavad töötlejad, volitatud andmetöötlejad või andmete vastuvõtjad. Kolmandad osapooled, kellega isikuandmeid võime jagada, jagunevad järgmiselt:

 • Tripod grupi ettevõtted ja meie tütarettevõtted,
 • ettevõtted, kellele me pakume enda teenuseid,
 • politsei, õiguskaitseorganid, maksuametid, muud valitsusasutused seadusega nõutud korras,
 • meie kutsealased nõustajad, näiteks juristid, raamatupidajad,
 • teenusepakkujad, kes pakuvad infotehnoloogia ja süsteemihalduse teenuseid, tõlkimist, turundust, raamatupidamist, posti- või kullerteenuseid, ürituste korraldamist ja koordineerimist või muid teenuseid,
 • volitatud koostööpartnerid või muud isikud või üksused, et saada tagasisidet või soovitusi seoses teile osutatud klienditeenusega (vajadusel kontrollime teie nõusolekut teiega ühenduse võtmiseks),
 • muud isikud või ettevõtted, kui see on vajalik meie teenuste teile võimalikult tõhusaks pakkumiseks.

Palun pange tähele, et võime teie isikuandmeid jagada ka pädevatele riigiasutustele, kui vastavad õigusaktid selle kohustuse sõnaselgelt ette näevad.

Kolmandad riigid. Tripod ei edasta teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riikidesse, mis ei ole Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas), välja arvatud kui see on hinnatud vajalikuks. Kui selline edastamine on vajalik, rakendab Tripod kõiki seadusega nõutavaid meetmeid.

6. Turvalisus

Tripod rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Me säilitame teie isikuandmeid nii turvalistes arvutipõhistes serverites kui ka paberdokumentides. Juurdepääs isikuandmetele on limiteeritud üksnes isikutele, kellel on isikuandmete töötlemiseks äriline vajadus töökohustuste täitmisest tulenevalt (nt töötajad, esindajad, töövõtjad ja muud kolmandad osapooled), kellele laieneb samuti konfidentsiaalsuskohustus.

Oleme kehtestanud protseduurid, kuidas avastada ning käituda isikuandmetega seotud rikkumise korral ning teavitame teid ning vajadusel ka asjakohast järelevalveasutust, kui meil on seadusest tulenev kohustus seda teha.

7. Teie õigused

Teil on õigus igal ajal kasutada järgmisi õigusi seoses oma isikuandmete töötlemisega:

 • Juurdepääsuõigus: teil on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele. Selle hulka kuulub teave selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, millised isikuandmete kategooriad me töötleme, eesmärk ja õiguslik alus, mille alusel me teie andmeid töötleme.
 • Parandamise õigus: teil on õigus nõuda, et parandaksime vigaseid või ebatäpseid andmeid.
 • Vastuväite esitamise õigus: teil on õigus esitada vastuväide/vaidlustus oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui see toimub meie õigustatud huvide alusel.
 • Kustutamise õigus: teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Näiteks kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik kogutud eesmärkide saavutamiseks või kui teie arvates on meie töötlemine ebaseaduslik.
 • Andmete ülekandmise õigus: Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku või lepingu täitmise alusel, võite nõuda oma isikuandmete saamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis. Samuti võite paluda, et isikuandmed edastatakse teisele andmetöötlejale. Sellega seoses tuleb aga silmas pidada, et selline andmete edastamine on võimalik ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Töötlemise piiramise õigus. Mõnel juhul võite nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal see nõusolek tagasi võtta.

Palun pange tähele, et mõnda ülalnimetatud õigust võib piirata meie õigustatud huvide või seadusest tulenevate kohustuste kontekstis (eelkõige seoses meie õiguskaitsevahendite kasutamisega või seadusest tuleneva kohustuste täitmisega).

Me tagame, et meie protsessid on üles ehitatud selliselt, et teie suhtes ei võeta vastu ühtegi otsust, mis põhineb täielikult automatiseeritud andmetöötlusel, sealhulgas profileerimise tulemusena, mis tooks kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutaks teid muul viisil oluliselt. Kui mingil määral töödeldakse teie isikuandmeid automaatselt, anname teile võimaluse taotleda inimsekkumist antud töötlustoimingu suhtes.

Kui teil on kaebusi seoses sellega, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, või soovite lihtsalt rohkem teada saada meie andmetöötlustegevuste kohta, võite igal ajal meie andmekaitsespetsialistiga ühendust võtta järgmistel kontaktandmetel: andmekaitse@tripod.ee; Tripod Grupp OÜ, Lõõtsa 1a, II korrus, 11415 Tallinn märksõnaga „Andmekaitsespetsialist“.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvate, et teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või kui leiate, et me oleme rikkunud teie andmesubjekti õigusi. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

8. Muudatused

Tripod võib uute funktsioonide ja nõuete tõttu selle veebilehe, veebilehe sisu ja/või nende privaatsustingimuste mis tahes osa igal ajal oma äranägemise järgi osaliselt või tervikuna muuta, täiendada või eemaldada. Privaatsustingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast. Et muudatustest teada saada, tuleb teil privaatsustingimused korrapäraselt üle vaadata.

Privaatsuspoliitika on koostatud eesti keeles ja tõlgitud inglise keelde. Vaidluste korral on õiguslikult siduv privaatsuspoliitika eestikeelne versioon.

9. Veebilehe andmed ja kuuluvus

Meie veebileht, selle sisu, kood, kujundus, domeeninimi, kõik autoriõigused, kaubamärgid, andmebaasid, ärinimed ja muu veebilehe ja/või selle sisuga seotud intellektuaalne omand või muu vara kuuluvad täies ulatuses Tripodile ja/või tema litsentsiandjatele ja/või sisupakkujatele ning need on kaitstud siseriiklike ja rahvusvaheliste intellektuaalomandit puudutavate ja muude õigusaktidega.

Kui Tripod ei ole seda sõnaselgelt lubanud, pole teil õigust meie veebilehte, selle sisu või koodi mis tahes kujul ja viisil, osaliselt või tervikuna, kopeerida, jäädvustada, reprodutseerida, käivitada, avaldada, üle anda, müüa, tõlkida, muuta, esitada, litsentsida, taasavaldada, redigeerida, edastada, taasedastada või muul viisil avalikult kättesaadavaks teha, levitada ega kasutada ega neist või nende alusel derivatiivseid teoseid luua.

10. Kontaktandmed

Veebilehe, Tripodi ja oma isikuandmete kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tripod.ee.

Tripodi ettevõttete kontaktandmed:

Tripod Grupp OÜ

Aadress: Lõõtsa 1a, 1st floor, 11415 Tallinn, Eesti

E-post: tripod@tripod.ee

Telefon: +372 618 1570

Tripod SIA

Aadress: Audēju iela 15, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia

E-post: info@tripodlink.lv

Telefon: +371 279 98 661

People Link UAB

Aadress: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lithuania

E-post: info@peoplelink.lt

Telefon: +370 5 248 7265

Küsi meilt