Tripodi testi tulemused esitatakse võrdluses edukate juhtide tulemustega selles testis – teisisõnu inimestega, kes on end juhi ametis juba tõestanud. Niisugune võrdlus on juhtide puhul märksa informatiivsem kui kõrvutamine elanikkonna üldkeskmisega. Kuna isiksuseomadused on olemuselt kaasasündinud ja suhteliselt püsivad, sobib test nii tegutsevate juhtide kui juhikandidaatide hindamiseks. Ühtlasi aitavad testid eelduste tasandil põhjalikumalt võrrelda pealtnäha samaväärselt häid juhte, pakkudes tänuväärset täiendust muudele hindamismeetoditele.

Isiksuseküsimustik IK-JUHT koosneb 188 väitest, millele vastamiseks kulub keskmiselt aega 20…40 minutit.

Vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2 koosneb 48 ülesandest, mille lahendamiseks on ette nähtud maksimaalselt 45 minutit.

IK-JUHT© Tripod

Aastate jooksul maailmas tehtud arvukad teadusuuringud on näidanud, et juhid on oma isiksuseomadustelt ja võimetelt sarnased pigem teiste juhtide kui ülejäänud inimestega. See tähendab, et elanikkonna kui tervikuga võrreldes on juhid tasakaalukamad, analüütilisemad ja innovatiivsemad, olles valmis eesmärkide saavutamiseks aktiivselt tegutsema ja teisi kaasa haarama.

Juhtidele olulisi isiksuseomadusi aitab mõõta Tripodi juhtidele mõeldud juhi isiksuseküsimustik IK-JUHT, mis kuulub Tripodi juhitestide paketti.

IK-JUHT põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud ja väga põhjalikult uuritud isiksusemudelil nimega Suur viisik (The Big Five,  vt Allik jt, 2003)[1]. Testis selgitatakse välja viie juhile kõige olulisema isiksuseomaduse väljendumine ehk testitäitja loomupärane

  • emotsionaalne stabiilsus
  • üldine aktiivsus (ekstravertsus)
  • suhetele orienteeritus (sotsiaalsus)
  • tulemusele orienteeritus (meelekindlus)
  • vastuvõtlikkus ehk avatus.

Lisaks võimaldab test mõõta kümmet spetsiifilisemat omadust – enesekontrolli, pingetaluvust, algatusvõimet, eestvedamist, arvamuse sõltumatust, meeskonnatööd, organiseeritust, saavutusele orienteeritust, kohanemisvõimet ja ratsionaalsust – mis on vahetult seotud juhtimise tulemuslikkusega.

Test koosneb 188 väitest, millele vastamiseks kulub keskmiselt aega 20…40 minutit.  Isiksuseküsimustike puhul on vastaja ülesanne hinnata, mil määral peavad küsimustikus esitatud enesekohased väited paika just tema puhul.

[1] Vt ”Isiksusepsühholoogia”, toim. Allik, J., Konstabel, K. ja Realo, A.

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.

VVS-JUHT/2© Tripod

Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2 aitab hinnata testitäitja loomupärast oskust näha detailides tervikut, omandada ja meenutada kiiresti uusi teadmisi, lahendada erinevaid olukordi ja probleeme, langetada hästi läbimõeldud, tulevikku vaatavaid otsuseid.

Juhte iseloomustab tavakeskmisest kõrgem vaimne võimekus, mis võimaldab neil uudsetes olukordades kiiresti orienteeruda ning tulla edukalt toime paljude keerukate ülesannetega, mida juhi amet pakub.

Niisugust kiiret orienteerumis- ja analüüsivõimet väljendab üldise vaimse võimekuse tase. Lisaks üldise vaimse võimekuse taseme kaardistamisele võimaldab VVS-JUHT/2 seda kirjeldada nelja kitsama alavõime lõikes:

  • sõnalise info mõistmine
  • numbrilise info mõistmine
  • arvulis-loogiline mõtlemine
  • ruumiline mõtlemine.

Skaala tulemused esitatakse võrdluses konkreetselt Eesti juhtide keskmiste tulemustega analoogsetes testides.

Võimekuse testimisel tuleb testitäitjal lahendada lühikesi ülesandeid, millele vastuse leidmiseks piisab loogilisest mõtlemisest, tähelepanuvõimest ja analüüsioskusest.

Juhi vaimse võimekuse test VVS-JUHT/2 koosneb 48 ülesandest, mille lahendamiseks on ette nähtud maksimaalselt 45 minutit. Lahendamisel võib abivahenditena kasutada kalkulaatorit ning paberit-pliiatsit.

Hindamisteenuse tellimiseks võta ühendust siin!

Küsi meilt