360-kraadi tagasiside taustauuring on enam levinud meetod juhtide kompetentside hindamiseks. Uuringu käigus küsitakse uuritava kohta tagasisidet tema kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja hinnatavalt endalt. Uuring aitab välja selgitada hinnatavate juhtide tööalaseid tugevusi ja arenguvajadusi, samuti avastada võimalusi organisatsiooni edukuse suurendamiseks. 

Tagasiside saamiseks kasutatakse Tripodi 360-kraadi uuringu metoodikat või arendatakse koostöös tellijaga välja küsimustik, mis kirjeldab uuritavate töös vajalikke kompetentse. Tugineda võib organisatsioonis olemasolevale kompetentsimudelile või juhtimiskäitumist kirjeldavatele põhimõtetele.

 

Iga juht saab tulemusraporti põhjal individuaalset tagasisidet vestluse käigus Tripodi konsultandiga.  

Tagasisidevestluse käigus võetakse kirjalikult kokku peamised tugevused ja arenguvajadused ning pannakse paika esmane arenguplaan. Soovitame igal juhil jagada peamisi tulemusi ja arengueesmärke ka oma meeskonnaga, samuti koostada koos oma juhiga täpsem arenguplaan ja ajakava. 

Eesmärkide elluviimist toetab tõhusalt coaching – eriti juhul, kui eesmärgiks on arendada inimeste juhtimise oskusi, emotsioonide juhtimist, esinemisjulgust jne. Ühesõnaga, lihvida isiksuslikke ja suhtlemiskompetentse.

Juhi arengule on kasulik regulaarne tagasiside arendatavate oskuste osas, lisaks soovitame 1,5-2 aasta järel viia läbi uus 360-kraadi tagasiside uuring, et hinnata edusamme arenguteemades.

Maarja Sau

vanemkonsultant

Tuuli Junolainen

koolitaja ja coach

Küsi meilt