Tripodi spetsialistipakett sobib just spetsialistide ametipositsioonile kandideerivatele inimestele esma tasandi spetsialistist tippspetsialistini välja. Spetsialistitestides toimub kandidaadi tulemuste võrldus varasemalt testitud kandidaatide keskmiste tulemustega.

Isiksuseküsimustik Tripod Specialist Persona ehk NEO-TRI/2 koosneb 199 enesekohasest väitest, mille vastamiseks kulub keskmiselt aega 30…40 minutit.

Vaimse võimekuse skaala Tripod Specialist Ability ehk VVS/7 testi lahendamiseks on aega 4 × 8 minutit. Igale testiblokile eelnevad harjutusülesanded, mida testitulemustes ei arvestata.

NEO-TRI/2© Tripod

Isiksuseküsimustik NEO-TRI/2 ©Tripod,  põhineb viiefaktorilisel isiksuseteoorial, mis on maailmas enim kasutatav isiksuseteooria. Küsimustik kirjeldab vastaja isiksuslikku profiili viie näitaja kaudu, andes iga põhiomaduse juures alaskaaladena hinnangu veel kolmele näitajale. Need viis isiksusejoont on:

  • Emotsionaalne stabiilsus kirjeldab loomupärast vastupidavust negatiivsetele emotsioonidele. Emotsionaalselt stabiilsed inimesed on valdavalt rahulikud, ene­sega rahulolevad, pingevabad ning suudavad ka kriitilistes situatsioonides oma emotsioone vaos hoida. Negatiivsetele emotsioonidele vastuvõtlikud inimesed seevastu kalduvad murelikkusele, närvilisusele ja ärevusele ning on suurema tõe­näosusega rahulolematud nii enda kui ka teistega.

Alaskaalad: masendus, abitus, ärrituvus

  • Ekstravertsus on iseloomulik inimestele, kes on seltsivad, jutukad ning valdavalt optimistlikud. Teiste inimeste juhtimine, riskimine, seiklemine ja uute suhete loomine ei valmista neile raskusi. Madala ekstravertsusega inimesed on seevastu üldiselt vaiksed, vaoshoitud, osavõtmatud ja tagasihoidlikud.

Alaskaalad: mõjutamine, eestvedamine, algatusvõime

  • Sotsiaalsus näitab inimese positiivset või negatiivset orienteeritust teistele inimestele. Kõrge sotsiaalsusega inimest peetakse kaastundlikuks, abivalmiks, heasüdamlikuks ja andestavaks. Seevastu madalama sotsiaalsusega inimesed või­vad olla umbusklikud ja kriitilised, neile ei meeldi koostöö ja teistega arvesta­mine.

Alaskaalad: usaldamine, sõbralikkus, osavõtlikkus

  • Meelekindlus väljendab inimese kohusetundlikkust, hoolikust, sihikindlust, edasi­püüdlikkust ja usaldusväärsust. Madala meelekindlusega inimesed võivad teistele tunduda sihitu, muretu, vahel isegi lohakusele kalduva või tahtejõuetuna. Neil võib olla probleeme planeerimise ja tulemuslikkusega.

Alaskaalad: asjalikkus, korralikkus, sihikindlus

  • Avatuse tunnusteks on hea kujutlusvõime, esteetikameel, vahelduse otsimine, intel­lektuaalne uudishimu ja loovus. Madalama avatusega inimesed on praktili­semad, peavad kindlamalt kinni traditsioonidest ja eelistavad harjumuspäraseid tegevusi.

Alaskaalad: innovaatilisus, kohanemisvõime, mõttesügavus

Rohkem infot siit!

VVS/7© Tripod

Vaimse võimekuse skaala VVS/7 hindab inimese üldist vaimset võimekust ehk seda osa kognitiivsetest võimetest, millest eelkõige sõltub arutlus- ja üldistusoskus, võime omandada tõhusalt uusi teadmisi ning oskus lahendada kiiresti ja täpselt erilaadseid ülesandeid. Samuti aitab kõrge üldvõimekus oluliselt kaasa ootamatute olukordadega toimetulekul, otsuste langetamisel, järelduste tegemisel ning detailide põhjal üldise visiooni loomisel.

Lisaks üldise kognitiivse võimekuse taseme määratlemisele võimaldab test kirjeldada seda erinevate aspektide lõikes, milleks on sõnaline, matemaatiline ja ruumiline võimekus ning loogiline mõtlemine.

  • Sõnaline võimekus väljendub keelelises taiplikkuses ning sõnalise informatsiooni täpses tajumises ja tõhusas valdamises. Kõrge skoor antud skaalal peegeldab testitäitja suurepärast sooritust sõnalise informatsiooni tajumises ja valdamises. Seetõttu võib hinnatavat pidada keskmisest edukamaks tegevustes, mis eeldavad täpset verbaalset tunnetust ning oskust erinevaid sõnalisi tekste analüüsida ja neis sisalduvat infot täpselt kasutada.
  • Matemaatiline võimekus peegeldab eelkõige loogilist mõtlemist, analüüsioskust ning võimet efektiivselt kasutada numbrilist informatsiooni. Kõrge skoor antud skaalal näitab, et testitäitja on keskmisest kiirem ja täpsem arvandmetes väljendatud info analüüsimisel ning saadud info põhjal järelduste tegemises. Talle on omane arenenud ja mitmekülgne matemaatiline mõtlemine.
  • Ruumiline kujutlusvõime seisneb efektiivses ja kiires objektide ruumiliste suhete tajumises, sündmuste visualiseerimises ning ruumis orienteerumises. Keskmisest kõrgem ruumilise võimekuse skoor peegeldab arenenud loogilist mõtlemisvõimet, suutlikkust keskmisest oluliselt paremini visualiseerida, prognoosida ja analüüsida ruumilisi seoseid. Laiemalt võttes viitab see võimekusele tajuda sündmusi erinevate aspektide kaudu ning samuti heale üldistus- ja analüüsivõimele. Seega võib hinnatavat pidada edukamateks tegevustes, mis eeldavad kujundlikku ja loogilist mõtlemist ning keerulise mitmekülgse info analüüsimist.
  • Loogiline mõtlemine hõlmab üldist analüüsi- ja järeldusoskust. Kõrge skoori saanud vastajad suudavad suurema pingutuseta töödelda matemaatilis-loogilist infot, teha selle põhjal järeldusi ja näha ette tagajärgi.

Selline diferentseeritud lähenemine intellektuaalsele intelligentsusele võimaldab määratleda indiviidi vaimsete võimete profiili ning kirjeldada inimese oskust õppida midagi uut, kohaneda uute nõuetega, vahendada oma mõtteid selgelt kuulajale ning lahendada kiiresti ja täpselt ülesandeid.

VVS/7 testi lahendamiseks on aega kuni 40 minutit.

Skaalade analüüs kinnitab, et VVStesti versioonid on väga heade psühhomeetriliste omadustega. Testi tulemuste interpreteerimiseks kasutatakse esinduslikku normvalimit, kus konkreetse isiku tulemusi võrreldakse vastava soolise ja vanuselise normgrupiga. Lahendamisel võib abivahenditena kasutada kalkulaatorit ning paberit-pliiatsit

Hindamisteenuse tellimiseks võta ühendust siit!

Küsi meilt