Leiame sobivad inimesed sinu organisatsiooni edu tagamiseks.

Oleme tegutsenud tänaseks pea 30 aastat ning tunneme oma tegevusvaldkonda väga põhjalikult. Tripodi kaalukaks eeliseks on värbamisel valdkondadele spetsialiseerumine ning tänu sellele oluliselt enam süvitsi minev kompetents. Erinevatele valdkondadele spetsialiseerunud konsultantide asjatundlikkus tagab oma valdkonna põhjaliku tundmise ning laia kontaktvõrgustiku. Meie ekspertsus võimaldab meil konsulteerida klienti otsinguprotsessi iga sammu juures. 

Töötajate värbamisel  ja valikul osutame täisteenust – aitame alates lähteülesande püstitamisest kuni sobiva kandidaadi väljavalimiseni.Positiivne lahendus eeldab põhjalikku ettevalmistust, läbimõeldud protsessi ning kõikide osaliste aktiivset panustamist. Kuigi värbamisel tuleb olla kiire, ei saa ülemäära kiirustades teha läbimõeldud otsuseid, tuginedes vaid esmakohtumise positiivsele muljele. Mõlema poole, nii kliendi kui kandidaadi vaates on vaja pühendada aega kohtumisteks jt toetavateks tegevusteks.  

Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ja ametikohast ning valitud otsingumeetodist. Anname sobiva inimese leidmiseks endast parima ning meiega koostöös tehtud värbamistele kehtib garantii

Tripodil on Leedus pikaajaline koostööpartner PeopleLink, kellega üheskoos avati 2022. aastal Lätis esindus Tripod Link. Nii pakume terviklikku värbamisteenust kogu Baltikumis. 

1.

Eeltöö

Ava kirjeldus

Personaliotsinguga alustamisel on ülioluline läbi arutada lähteülesanne ja otsitavale töötajale esitatavad ootused. Täpse profiili kokkuleppimine tagab kliendile kindluse, et otsitav töötaja sobib ametikohale ja saab sellega hästi hakkama, samal ajal kandidaadile selgitades, kas ametikoht vastab tema ootustele. Juhi varajane kaasamine otsinguprotsessi on igas otsingus võtmetähtsusega.  

Värbamisprotsessi otsingumeetodi valimisel võtame arvesse organisatsiooni vajadusi, ametikoha profiili ja turusituatsiooni ning kasutame vastavalt üht või mitut otsingumeetodit. Enamasti viime otsinguid läbi kombineerides sihtotsingut koos avaliku konkursiga. 

  • Sihtotsing (Headhunting, Executive Search) 

See meetod hõlmab turu süvauuringuid ja sobivate kandidaatide väljaselgitamist, kes juba tegutsevad antud valdkonnas. Sihtotsing on eriti efektiivne valdkondades, kus töötajate avalik liikumine on väike või kui tegemist on strateegilise positsiooniga, näiteks tippjuhtide ja kitsamate valdkondade spetsialistide värbamisel. 

  • Avalik konkurss 

Selle meetodi korral avaldame kliendiga kooskõlastatud kuulutused sobivates meediakanalites, võimaldades kandidaatidel ise ühendust võtta. Avalik konkurss sobib ametikohtade täitmiseks, kus avalikud konkursid on tavapärased, ning valdkondades, kus liigub palju töötajaid. 

  • Andmebaasiotsing 

Andmebaasiotsingu puhul kasutatakse suuri avalikke andmebaase, et leida sobivaid kandidaate, keda sõelutakse vastavalt kliendi ootustele. Kuigi see on üks kiireimaid otsingumeetodeid, on valik piiratud nende kandidaatidega, kes on avalikes andmebaasides esindatud. 

2.

Sihtgrupi piiritlemine

Ava kirjeldus

Valime välja otsinguprofiilile enim vastavad kandidaadid ning võtame sobivate kandidaatidega ühendust.  

  • Sihtotsingu

puhul selgitame turukaardistuse või fokusseeritud otsingu käigus välja valdkonnas tegutsevad kandidaadid. Sihtotsingu kandidaatidega kontakti loomine eeldab mahukat personaalset suhtlust, kus tutvustame kandidaatidele pakutavat ametikohta ning selgitame välja nende huvi.  

  • Avaliku konkursi

puhul tutvume ise kandideerinud kandidaatide CV-dega, hinnates iga kandidaadi kogemust, haridust ja ootusi vastu kliendiga kokkulepitud otsitavat profiili. 

3.

Kandidaatide hindamine

Ava kirjeldus

Edukas personaliotsing vajab nii kogemuse, kompetentside, vaimse võimekuse kui ka motivatsiooni adekvaatset hindamist ning samuti arusaamist, kas uus töötaja sobitub ka ettevõtte väärtuste ja kultuuriga. Hindame kandidaate kolmest vaatest: 

  • Intervjuud – kvalitatiivne osa hindamisel.  

Kasutame poolstruktureeritud ja fokusseeritud süvaintervjuud, mille käigus käsitleme kandidaadi haridust, varasemat töökogemust, kompetentse, isikuomadusi, karjäärisuunda ja motivatsiooni. 

  • Psühholoogilised testid – kvantitatiivne osa hindamisel. 

Palume kandidaatidel täita testid, mis mõõdavad just neid isiksuseomadusi ja võimekuse aspekte, mis on pakutaval ametikohal olulised. Paljudes sektorites on rollid vaimset pingutust nõudvad ning töökeskkond dünaamiline, tempokas ja nõudlik. Seetõttu on värbamisel oluline hinnata ka kandidaatide võimekust ja valmisolekut panustada sellises keskkonnas. Testimine võimaldab kandidaate kõrvutada konkreetsete mõõdetavate omaduste alusel. Tänu sellele saame välja selgitada need kandidaadid, kelle eeldused edukaks toimetulekuks antud ametikohal on parimas vastavuses. Lisaks, esmapilgul võrdsena tunduvate kandidaatide puhul on võimalik, et just testid aitavad otsustamise lihtsamaks teha. 

  • Taustauuring 

Enne lõppotsuse tegemist kogume kandidaatide kohta lisaks infot ka endistelt tööandjatelt, mis aitab referentse arvestades teha läbimõeldud otsuse. Taustauuringu viib läbi eksklusiivselt Tripod, kes vastutab kõikide nõutavate kooskõlastuste eest, et tagada vastavus Eesti andmekaitse põhimõtetele, kandidaadi konfidentsiaalsus ning taustauuringu objektiivsus. 

4.

Kandidaatide esitlemine ja lõppvaliku toetamine

Ava kirjeldus

Korraldame kliendi kohtumised kandidaatidega, esitledes kliendile reeglina 3-5 kandidaati, kes selle ametikohale esitatavatele ootustele enim vastavad. 

Sageli kasutame lõppkohtumisteks ettevalmistumisel kodutöid ja korraldame lisakohtumised. Praktiline kodutöö aitab avada kandidaadi valdkonna teadmisi, oskusi ja kogemust ning lähenemisviisi konkreetses olukorras. Konsulteerime klienti lõppkandidaadi valiku tegemisel. 

5.

Värbamisprojekti lõpetamine

Ava kirjeldus

Otsinguprotsessi lõpusirgel on võtmetähtsusega kliendi konsulteerimine ja toetamine tööpakkumise tegemisel ning kontakti hoidmine koostöö alustamisel sisseelamise toetamisel. Vajadusel pakume Tripodi coachi tuge sisseelamisperioodil. 

Ava kõik

Valdkonnad

Värbamisest

Kontakt

Maria Veltmann

partner, tegevjuht

Anni Paves

Värbamise vanemkonsultant

Grete Pikani

Värbamise vanemkonsultant

Madis Bachmann

IT-värbamise vanemkonsultant ja koolitaja

Sandra Raju

Värbamise vanemkonsultant

Küsi meilt