Atgal

Tvarkydama asmeninę informaciją ir testo rezultatus „Tripod“ laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

„Tripod“ remiasi tarptautiniu mastu pripažintomis praktikomis rengiant ir taikant testus, pvz., 2004 m. Amerikos psichologinės asociacijos psichologinių ir edukacinių testų standartais. Siekdama užtikrinti vienodą ir standartinį požiūrį, „Tripod“ parengė testų naudotojams skirtą etikos kodeksą, kurio privalo laikytis visi „Tripod“ licencijuoti naudotojai. Licencijuotas testų naudotojas yra sutartį su „Tripod“ sudaręs klientas, kuris išlaikė „Tripod“ organizuojamus testų naudotojo mokymus ir įgijo licenciją, suteikiančią jam teisę nepriklausomai tvarkyti „Tripod“ siūlomus testus ir interpretuoti jų rezultatus.

Kokius asmens duomenis asmuo turi pateikti testui laikyti?

Remiantis minimalizmo principu, testavimo tikslu kaupiami tik tokie duomenys, kurių reikia testams analizuoti ir rezultatams generuoti. Kad pabaigtų testą, testą laikantis asmuo yra prašomas įvesti šiuos duomenis:

  •  vardą;
  •  pavardę;
  •  lytį;
  •  gimimo datą;
  •  profesiją (pasirenkama išskleidžiamajame sąraše);
  •  pareigas (pasirenkamos išskleidžiamajame sąraše);
  •  kalbą, kuria pageidauja laikyti testą;
  •  išsilavinimo lygį.

Šie duomenys reikalingi testo rezultatams generuoti lyginant atitinkamos lyties ir amžiaus standartinę grupę bei laikui bėgant testo patikimumui patvirtinti. Testą laikantis asmuo neprašomas pateikti kitų duomenų, įskaitant neskelbtinus duomenis.

Norint sugeneruoti testo rezultatus, pirmiausia reikia išsaugoti asmens duomenis ir atsakymus į testo klausimus „Tripod“ testavimo sistemoje. Prieš tai testą laikantis asmuo turi pateikti savo informuoto asmens sutikimą. Be aiškiai pateiktos ketinimų deklaracijos, paremtos laisva valia, asmens duomenys nėra išsaugomi ir neįmanoma laikyti testo. Testo rezultatai saugomi dvejus metus. Po to testo rezultatai automatiškai anonimizuojami ir saugomi siekiant reguliariai tikrinti testo patikimumą, įskaitant standartizavimą ir kokybės užtikrinimą.

Norint ištirti nepilnametį asmenį, licencijuotas testo naudotojas turi gauti rašytinį informuoto asmens sutikimą, kurį suteikia testą laikančio asmens tėvai arba globėjai. Be tokio rašytinio sutikimo nepilnamečiai negali laikyti testo. Testavimo tikslu pateikti asmens duomenys ir testo rezultatai naudojami tik su testavimu susijusiais tikslais.

Turite teisę bet kuriuo metu atsiimti sutikimą. Norėdami tai padaryti, turite pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytą „Tripod“ arba testo organizatoriui skirtą prašymą, kurį gavusi „Tripod“ visam laikui ištrins testo rezultatus. „Tripod“ praneš testo organizatoriui apie duomenų ištrynimą. Po to, kai testas baigiamas ir pateikiamas, testo atsakymų keisti nebegalima.

Kaip pateikiami testo rezultatai?

Testo rezultatai pateikiami kaip standartinė testo ataskaita, kurioje pateikiamas bendrasis kiekvienos vertinimo skalės aprašymas ir konkretus testo laikiusio asmens rezultatas. Testo ataskaitoje nėra pateiktų atsakymų į testo klausimus, nurodomi tik apibendrinti rezultatai pagal kiekvieną skalę. Grafikuose pateikiami vertinimai nuo 0 iki 100 % kartu su trumpais tekstiniais paaiškinimais.

Kas gali matyti testo rezultatus?

Visi testų rezultatai yra konfidencialūs. „Tripod“ užtikrina, kad asmens duomenys nėra pasiekiami trečiosioms šalims ir kad individualios testų ataskaitos nėra skelbiamos, išskyrus remiantis testą laikiusio asmens rašytiniu prašymu arba iš įstatymų kylančiu įsipareigojimu. Remdamasi rašytiniu testą laikiusio asmens prašymu „Tripod“ gali perduoti testo rezultatus to asmens nurodytoms trečiosioms šalims.

Testų ataskaitos yra laikomos „Tripod“ testavimo sistemoje ir jas gali pasiekti licencijuoti testų naudotojai, kurie pirmiausia save identifikuoja naudodami asmens identifikavimo korteles. Licencijuoti testų naudotojai persiunčia kiekvienam testą laikiusiam asmeniui jo individualius rezultatus. Be to, testavimo sistemoje įrašytus testo duomenis, jei reikia, gali matyti įgalioti „Tripod“ darbuotojai. Jokia trečioji šalis negali gauti prieigos prie testų rezultatų savo ar „Tripod“ iniciatyva.

Jei testas naudojamas kaip priėmimo į darbą dalis, licencijuotas testų naudotojas turi teisę pateikti adekvačią rezultatų apžvalgos interpretaciją atrankos komiteto nariams (tai priklauso nuo konkrečios įdarbinimo procedūros organizavimo). „Tripod“ rekomenduoja naudoti testus kaip pagalbinį būdą kartu su darbo interviu ir nelaikyti testo rezultatų pagrindiniu atrankos kriterijumi.

Kiekvienas testą laikantis asmuo, kuris turi klausimų apie testavimo procedūrą arba savo rezultatus, turi teisę kreiptis į konkretų, testą administruojantį licencijuotą testų naudotoją arba „Tripod“ ir prašyti informacijos. „Tripod“ kaip asmens duomenų tvarkytojo kontaktiniai duomenys pateikiami tiek testavimo puslapyje, tiek kiekvienoje rezultatų ataskaitoje.

Küsi meilt