Oma töös lähtume kehtivatest andmekaitset reguleerivatel õigusaktidest, sh Euroopa Liidu Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määrusest nr 2016/679 andmekaitse kohta ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Samuti oleme aluseks võtnud rahvusvahelised head tavad, nt American Psychological Associationi Standards for Psychological and Educational Testing, 2004. Kõik kasutajad, kes Tripodi teste ametlikult ja iseseisvalt läbi viivad, on läbinud koolituse ja saanud litsentsi ning nad peavad kinni pidama testikasutajate eetikajuhendist. 

Milliseid isikuandmeid testimisel küsitakse?

Testimisel küsitakse vaid neid andmeid, mida on vaja testide analüüsimiseks ja tulemuste tekitamiseks. Testi täitmiseks tuleb sisestada:

  • eesnimi
  • perekonnanimi
  • sugu
  • sünniaeg
  • valida etteantud nimekirjast senine töövaldkond
  • valida etteantud nimekirjast senine ametitasand
  • valida testi täitmise keel
  • haridustase.

Neid andmeid on vaja tulemuste arvutamiseks võrreldes soolise ja vanuselise normgrupiga ja testi töökindluse jooksvaks kontrolliks. Mingeid lisaandmeid, sh delikaatseid/eriliiki isikuandmeid, testi täitmisel ei küsita.

Tulemuste arvutamiseks tuleb need isikuandmed ja testile antud vastused testisüsteemi salvestada. Selleks küsime enne testile vastama asumist informeeritud nõusolekut. Ilma selleta andmeid ei salvestata ja testi täita ei saa. Testide tulemusi säilitame üldjuhul kaks aastat. Pärast seda hoiame testitulemusi automaatselt anonümiseeritult testisüsteemi enda testimiseks ja kontrollimiseks.

Alaealise testitäitja hindamiseks tuleb testikasutajal hankida testitäitja vanema või hooldaja kirjalik informeeritud nõusolek. Ilma vanema kirjaliku nõusolekuta ei või alaealisi testida. Testimisel küsitud isikuandmeid ja testitulemusi kasutatakse ainult testimisega seotud eesmärkidel.

Sul on õigus testimiseks antud nõusolek hiljem tagasi võtta. Selleks pead esitama Tripodile digiallkirjaga avalduse, mille järel kustutab Tripod Sinu testitulemused jäädavalt. Enne seda palun teavita tulemuste kustutamisest kindlasti ka testimise korraldajat.

Kuidas esitame testi tulemused?

Testi tulemused esitame standardse tulemusraportina, kus on ükshaaval ära toodud kõigi mõõdetud skaalade üldine tähendus ning konkreetse testitäitja tulemus.  Testiraportis ei ole näha küsimustele antud vastused, vaid ainult skaalade kaupa summeeritud tulemus. Standardiseeritud testiskoorid vahemikus 0…100% on näidatud joonistel ja seejärel lühidalt lahti kirjutatud.

Pärast testi täitmist ja esitamist testi vastuseid muuta ei saa.

Kes näeb testi tulemusi?

Testide tulemused on konfidentsiaalsed. Isikuandmeid ei edastata ja testide tulemusi ei avalikustata kolmandatele isikutele, välja arvatud testitäitja enda avalduse alusel või õigusaktidest tuleneva kohustuse puhul. Kolmandatele isikutele (nt muudele ettevõtetele, kui testitäitja sinna tööle kandideerib) edastab Tripod testitulemused ainult testitäitja enda kirjalikul soovil.

Testide tulemusi näeb testisüsteemist testimise korraldaja, logides sinna ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Tema edastab igale testitäitjale tema isiklikud tulemused. Samuti on testisüsteemis salvestatud testiandmetele vajaduse korral juurdepääs Tripodi selleks volitatud töötajatel. Ühelgi kõrvalisel isikul ei ole võimalik testitulemusi näha ei omal algatusel ega Tripodi kaudu.

Kui testi kasutatakse personaliotsingu või värbamise käigus, võivad testikasutajalt saada tulemustest korrektselt tõlgendatud ülevaate ka teised värbamiskomisjoni liikmed – see oleneb konkreetse värbamisprotsessi korraldusest. Värbamisel soovitame teste kasutada lisaks töövestlusele toetava vahendina, mis ei ole peamine valikukriteerium.

Kui sul on testimise või tulemuste kohta küsimusi, palun pöördu kõigepealt selle inimese poole, kes sul on palunud teste täita – tema on konkreetse testimisega kõige paremini kursis ja oskab sulle vastata. Kui see ei ole mingil põhjusel võimalik, palun võta ühendust Tripodiga. Tripodi kui isikandmete töötleja kontaktandmed on toodud nii testi täitmise leheküljel kui ka igas testiraportis.

Küsi meilt