Et asuda kasutama psühholoogilisi teste iseseisvalt peab esmalt läbima testikasutaja koolituse.

Testide kasutamine peaks alati olema eesmärgipärane. Seega tuleks alustada vajadusest – keda ja mis otstarbel soovitakse testida. Seejärel võiks täpsustada, milliseid omadusi soovitakse hinnata, ning sellest lähtuvalt valida mõõtevahend.

Järgmine samm on töö analüüs – mida uuelt töötajalt oodatakse, millised on tema peamised ülesanded, milliseid kompetentse läheb tööl vaja. Koostatakse soovitud kandidaadi profiil.

Seejärel tuleks valida sobivad hindamisvahendid, mille abiga on võimalik vajalikke kompetentse, oskusi või psühholoogilisi eeldusi hinnata. Valiku aluseks olgu testide valiidsus ja sobivus antud sihtrühma (näiteks juhtide, tootmistöötajate või raamatupidajate) hindamiseks.

Soovitavalt tuleks teste täita oma emakeeles ning tulemusi võrrelda rahvusliku normgrupiga. Juhul kui see ei ole võimalik (näiteks mitte-eestlastest kandidaatide puhul), tuleks testida võimalusel tulevases töökeeles (rahvusvaheliste töökohtade puhul enamasti inglise keeles). Tulemuste tõlgendamisel tuleks pöörata tähelepanu keeleoskuse võimalikule mõjule – näiteks võimekustesti madala tulemuse puhul võib olla keeruline eristada, millist osa mängis keeleoskus ja millist reaalselt madalam võimekus. Kahtluste korral võiks rakendada mõnda lisameetodit soovitud oskuse või võimekuse hindamiseks.Psühholoogilistest testidest on personalitöös väga palju kasu, kui pidada meeles peamisi põhimõtteid:

Kasutada ainult kvaliteetseid ja usaldusväärseid teste, mille rakendamiseks on testimise läbiviijal olemas vajalikud teadmised ja oskused.

Hindamisvahendi valikul lähtuda hindamise eesmärgist – millist sihtgruppi, milliseid omadusi ja mis otstarbel on plaanis hinnata?

Testimise läbiviimisel jälgida standardiseeritud protseduure.

Testitäitjale anda tagasisidet testitulemuste kohta.

Mitte langetada otsust testitäitja kohta üheainsa testi põhjal, vaid kasutada erinevaid infoallikaid ja mõõtevahendeid.

Läbimõeldud ja professionaalne testimine aitab langetada oluliselt paremaid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kel on olemas nii tööks vajalikud eeldused, töötahe kui ka arengupotentsiaal.

Sul on vaja kedagi kiiresti testida ja hinnata? Tutvu meie hindamisteenusega.

Küsi meilt