Nõustamisel saab kasutada kolme Tripodi testi: tööalase suundmuse küsimustik TASK, isiksuseküsimustik IK-15 ja vaimse võimekuse test VVS-N. Testid sobivad abivahendiks karjäärinõustamisel ja psühholoogilisel nõustamisel. Testid on normeeritud nii Eesti kooliõpilaste kui ka täiskasvanute valimil. Teste saab täita eesti, vene ja inglise keeles.

Tööalase suundumuse küsimustik TASK

TASK aitab välja selgitada inimese loomupärased huvivaldkonnad. TASK-küsimustik põhineb John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Test annab ülevaate vastaja eelistustest kuues valdkonnas:

 • sotsiaalne suundumus – eelistab töötada inimestega ja nende heaks
 • ettevõtlik suundumus – eelistab äritegevust
 • teostav suundumus – eelistab detailirohket tööd ja asjaajamist
 • rakenduslik suundumus – eelistab füüsilist tööd vabas õhus
 • uuriv suundumus – eelistab analüüsi ja vaimset tööd
 • loominguline suundumus – eelistab loovat ja väljendusrikast tegevust
Isiksuseküsimustik IK-15

Isiksuseküsimustik kirjeldab vastajat viie peamise isiksuseomaduse kaudu, põhineb viiefaktorilisel isiksuseteoorial. Need viis isiksusejoont on:

 • tundelaad – pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus
 • aktiivsustase – tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus
 • suhtlemisviis – leplikkus ja vastutulelikkus
 • tegutsemisstiil – pühendumus ja järjekindlus
 • vastuvõtlikkus – kohanemisvõime ja loovus

Lisaks põhiskaaladele on testis 10 alaskaalat, nende seas Rosenbergi enesehinnangu skaala.

Vaimsete võimete skaala VVS-N

VVS-N annab ülevaate, kuidas sobib inimesele abstraktsete ülesannete lahedamine. Enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end analüüsida, leida tugevusi ja teha teadlikumaid karjäärivalikuid. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis üldise vaimse võimekuse näitaja.

Testide kasutamine

Testide iseseisvaks kasutamise on vaja läbida testikasutaja koolitus ja omandada litsents. Litsentsi väljastame kaheks aastaks kursuse lõpetanud isikule nimeliselt. Litsentsiomanikul on õigus litsentsi kehtivusajal Tripodi teste läbi viia, tulemusi tõlgendada ja testitäitjatele tagasisidet anda. Litsentsi lõppedes saab seda soovi korral pikendada.

Küsi meilt