09.07.2021

Hästi töötav meeskond on eduka ettevõtte üks alustala. Toimiv meeskonnatöö suurendab muuhulgas töötajate motivatsiooni ja produktiivsust ning nende rahulolu oma tööga. Rahulolevad töötajad jällegi on vähem stressis, loomingulisemad ning valmis rohkem ühiste eesmärkide saavutamise nimel panustama.

Meeskonnatöö olulisusest

Meeskonnas töötamine võib olla kasulik nii üksikisiku vaatenurgast kui ka organisatsiooni perspektiivist.nnMeeskonnas töö tegemine on efektiivne. Kombineerides erinevate inimeste oskusi ja ideid suudavad meeskonnad leida probleemidele palju paremaid lahendusi ja kiiremini, kui seda üksi tehes. Ega ilmaasjata öelda, et mitu pead on ikka mitu pead. Eesmärkide saavutamine on palju raskem, kui meeskonnaliikmed ei tunne, et teised tiimis toetavad üksteist eesmärkide saavutamisel.

Meeskonnatöö seega viib kiirema ja laialdasema innovatsioonini, mis omakorda aga väljendub ettevõtte edus. Tänu ideede ja oskuste mitmekesisusele on meeskonnal võimalus leida probleemidele paremaid lahendusi.

Koos töötamine võimaldab tiimikaaslastelt õppida ja üheskoos areneda. Kui töötajad teevad koostööd ja saavutavad meeskonnana edu, moodustavad nad sidemed, mis võivad muutuda usalduseks või sõpruseks. Selle tulemusel nad suhtlevad üksteisega hästi, teevad koostööd ning toetavad ja motiveerivad üksteist. Sellest oleneb paljuski ka rahulolu oma tööga ja organisatsiooniga laiemalt. Positiivsed tööalased suhted loovad meeldivama töökeskkonna ja vähendavad konflikte.

Hea meeskonnatöö tunnused

Uuringud näitavad, et töötajad ja juhid on üksmeelel, et tõhus meeskonnatöö eksisteerib siis, kui töötajatel on ühine arusaam ettevõtte visioonist ja eesmärgist. Lausa 97% töötajatest ja tööandjatest usub, et meeskonnatunde puudumine kahjustab ülesande või projekti edukust. Samas, kui kõik teavad oma eesmärki ning ülesandeid, on võib meeskond olla väga edukas.*

Efektiivne meeskonnatöö aga ei juhtu iseenesest. See on valdkond, mis vajab kõigi tiimiliikmete ja juhi panust. Selleks, et meeskonnatöö sujuks on vaja muuhulgas professionaalset dialoogi, vastastikust usaldust, erinevate isiksuste ja emotsioonide tunnustamist, realistlikke kokkuleppeid ja selgeid tegevusi.nnMeeskonna omavaheline kommunikatsioon peab olema aus, avatud ja lugupidav. Igal meeskonna liikmel on erinevad väärtus ja oskused, mida ta tiimi toob. Üks meeskonna moodustamise eesmärk on inimeste erinevusi parimal viisil kombineerida.

Mida mitmekülgsem on meeskond oskuste, kogemuse, huvide ja demograafiliste omaduste poolest, seda paremini suudavad nad lahendada erinevaid ülesandeid ja luua uuenduslikke ideid.nnHead meeskonda iseloomustab ka selgelt jagatud vastutus. Iga meeskonna liige mõistab oma rolli ja näeb selle olulisust suuremas pildis. Meeskonnas töötades rakendatakse igaühe individuaalseid oskusi, et koos luua suuremat väärtust.

Kuidas saavutada hea koostöö?

Selleks, et luua meeskond, tuleb tegeleda palju kommunikatsiooniga. Hea koostöö jaoks on vajalik aus ja läbipaistev kommunikatsioon meeskonnas. See tähendab näiteks, et kõik tiimi liikmed hoiavad üksteist oma tegevusega kursis ning arvestavad üksteisega.nnMida vabamalt meeskonnaliikmed omavahel suhtlevad, seda julgemalt nad tunnevad end ideede jagamisel ja ka eksimuste, mida vahel paraku tuleb ette, tunnistamisel. Tõhus meeskonnatöö on märk kolleegide avatusest, usaldusest ja lugupidamisest.

Efektiivne kommunikatsioon eeldab ka head kuulamisoskust. Edukat meeskonda iseloomustab see, et üksteist toetatakse ja aidatakse – antakse üksteisele nõu või tagasisidet. Meeskond mõistab, et töötatakse koos ühiste eesmärkide nimel ning meeskonnana vastutatakse ka tulemuste eest.

Hea koostöö saavutamisel on oluline roll meeskonna juhil, sest juhi pädevuses on meeskonna kokku panemine ja nende motiveerimine. Samuti on juhil oluline roll meeskonnas kommunikatsiooni juhtimisel. Sellest oleneb, kas meeskond tajub ühiseid eesmärke ja omab selget plaani, kuidas neid teoks teha.

Meeskonna liikmete ja juhi vahel peab olema usaldus, et meeskonnatöö sujuks. Töötaja peab olema kindel, et ta saab tööga seotud probleemidest ja väljakutsetest oma juhiga avatult rääkida ja nõu küsida, et koos lahendus leida. Tugeval, ühtehoidval meeskonnal on tavaliselt juht, keda nad usaldavad ja austavad.

Vahel tuleb ikka ette olukordi, kus omavahelised suhted muutuvad tahes-tahtmata pingeliseks ning neid lahendada on keeruline. Sel juhul on mõistlik pöörduda spetsialisti poole – meie meeskonnakoolitus aitab koostöös juhiga leida toimiva lahenduse.

Sarnased uudised

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt