Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust.

Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest ning ühe testi väljatöötamise perioodiks on 1-3 aastat. Seetõttu kvaliteetseid psühholoogilisi teste tavaliselt tasuta ei pakuta. Toome teile ülevaate Tripodi poolt pakutavatest testidest.

Isikusetestid

Isiksusetest kirjeldab testitäitjat viie peamise iseloomujoone kaudu. Need on emotsionaalne stabiilsus, ekstravertsus, sotsiaalsus, meelekindlus ja avatus. Lisaks hinnatakse mitut muud näitajat, nagu pingetaluvus, eestvedamine, meeskonnatöö, saavutusele orienteeritus, kohanemisvõime jne.

Isiksuseküsimustik NEO-TRI/2 spetsialistide hindamiseks

Isiksuseküsimustik Tripod Specialist Persona ehk NEO-TRI/2 ©Tripod  põhineb viiefaktorilisel isiksuseteoorial, mis on maailmas enim kasutatav isiksuseteooria. Küsimustik kirjeldab vastaja isiksuslikku profiili viie näitaja kaudu, andes iga põhiomaduse juures alaskaaladena hinnangu veel kolmele näitajale.

 • Emotsionaalne stabiilsus kirjeldab loomupärast vastupidavust negatiivsetele emotsioonidele. Emotsionaalselt stabiilsed inimesed on valdavalt rahulikud, ene­sega rahulolevad, pingevabad ning suudavad ka kriitilistes situatsioonides oma emotsioone vaos hoida. Negatiivsetele emotsioonidele vastuvõtlikud inimesed seevastu kalduvad murelikkusele, närvilisusele ja ärevusele ning on suurema tõe­näosusega rahulolematud nii enda kui ka teistega.

Alaskaalad: masendus, abitus, ärrituvus

 • Ekstravertsus on iseloomulik inimestele, kes on seltsivad, jutukad ning valdavalt optimistlikud. Teiste inimeste juhtimine, riskimine, seiklemine ja uute suhete loomine ei valmista neile raskusi. Madala ekstravertsusega inimesed on seevastu üldiselt vaiksed, vaoshoitud, osavõtmatud ja tagasihoidlikud.

Alaskaalad: mõjutamine, eestvedamine, algatusvõime

 • Sotsiaalsus näitab inimese positiivset või negatiivset orienteeritust teistele inimestele. Kõrge sotsiaalsusega inimest peetakse kaastundlikuks, abivalmiks, heasüdamlikuks ja andestavaks. Seevastu madalama sotsiaalsusega inimesed või­vad olla umbusklikud ja kriitilised, neile ei meeldi koostöö ja teistega arvesta­mine.

Alaskaalad: usaldamine, sõbralikkus, osavõtlikkus

 • Meelekindlus väljendab inimese kohusetundlikkust, hoolikust, sihikindlust, edasi­püüdlikkust ja usaldusväärsust. Madala meelekindlusega inimesed võivad teistele tunduda sihitu, muretu, vahel isegi lohakusele kalduva või tahtejõuetuna. Neil võib olla probleeme planeerimise ja tulemuslikkusega.

Alaskaalad: asjalikkus, korralikkus, sihikindlus

 • Avatuse tunnusteks on hea kujutlusvõime, esteetikameel, vahelduse otsimine, intel­lektuaalne uudishimu ja loovus. Madalama avatusega inimesed on praktili­semad, peavad kindlamalt kinni traditsioonidest ja eelistavad harjumuspäraseid tegevusi.

Alaskaalad: innovaatilisus, kohanemisvõime, mõttesügavus

Juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT juhtide hindamiseks

Aastate jooksul maailmas tehtud arvukad teadusuuringud on näidanud, et juhid on oma isiksuseomadustelt ja võimetelt sarnased pigem teiste juhtide kui ülejäänud inimestega. See tähendab, et elanikkonna kui tervikuga võrreldes on juhid tasakaalukamad, analüütilisemad ja innovatiivsemad, olles valmis eesmärkide saavutamiseks aktiivselt tegutsema ja teisi kaasa haarama.

Juhtidele olulisi isiksuseomadusi aitab mõõta Tripodi juhtidele mõeldud juhi isiksuseküsimustik IK-JUHT, mis kuulub Tripodi juhitestide paketti.

IK-JUHT põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud ja väga põhjalikult uuritud isiksusemudelil nimega Suur viisik (The Big Five,  vt Allik jt, 2003)[1]. Testis selgitatakse välja viie juhile kõige olulisema isiksuseomaduse väljendumine ehk testitäitja loomupärane

 • emotsionaalne stabiilsus
 • üldine aktiivsus (ekstravertsus)
 • suhetele orienteeritus (sotsiaalsus)
 • tulemusele orienteeritus (meelekindlus)
 • vastuvõtlikkus ehk avatus.

Lisaks võimaldab test mõõta kümmet spetsiifilisemat omadust – enesekontrolli, pingetaluvust, algatusvõimet, eestvedamist, arvamuse sõltumatust, meeskonnatööd, organiseeritust, saavutusele orienteeritust, kohanemisvõimet ja ratsionaalsust – mis on vahetult seotud juhtimise tulemuslikkusega.

Test koosneb 188 väitest, millele vastamiseks kulub keskmiselt aega 20…40 minutit.  Isiksuseküsimustike puhul on vastaja ülesanne hinnata, mil määral peavad küsimustikus esitatud enesekohased väited paika just tema puhul.

[1] Vt ”Isiksusepsühholoogia”, toim. Allik, J., Konstabel, K. ja Realo, A.

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.

Vaimse võimekuse testid

Üldvõimekuse test hindab vastaja analüüsivõimet, taiplikkust ja kiirust ülesannete lahendamisel. Spetsialistidele mõeldud test kirjeldab sõnalist, numbrilist, ruumilist ja üldvõimekust. Juhi testis mõõdetakse lisaks arvulis-loogilist mõtlemist.

Eritestid

Sissejuhatus

Ruumilise võimekuse skaala RVS

Sobib tööedu ennustamiseks tehnilistel erialadel ja IT-valdkonnas. Testi tulemus saadakse võrdluses just nende alade esindajatega.

Ruumiline mõtlemine seisneb tõhusas ruumiliste suhete tajumises ja visualiseerimise võimes, iseloomustades head kujundlikku mõtlemist, oskust ruumi mõtestatult korraldada ja toetades mitmetahulise info analüüsimist. Keskmisest kõrgem ruumiline võimekus peegeldab laiemalt arenenud loogilist mõtlemist ning suutlikkust ruumilisi seoseid keskmisest oluliselt paremini ette kujutada, prognoosida ja analüüsida.

Kokku on nende raames kasutusel nelja liiki ülesandeid, millest lähtuvalt
on Tripodi ruumilise võimekuse testi struktuur järgmine:

 • kujundi äratundmine
 • tasapinnaline pööramine
 • ruumiline pööramine
 •  vormiline tajumine

Test koosneb 48 ülesandest, millest igaühe lahendamiseks antakse aega 1–2 minutit olenevalt ülesande keerukusest. Kasutusel on nii avatud kui 5-pallised valikvastustega
küsimused. Ühtekokku on testi täitmiseks aega 54 minutit.

Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT

Test mõõdab kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel. Seda on vaja näiteks sekretäridel, andmesisestajatel, laotöötajatel.

Visuaalse kiiruse ja täpsuse test mõõdab ühte spetsiifilist vaimse võimekuse osa, mis kirjeldab inimesele iseloomulikku analüüsimise võimet. Teisisõnu mõõdab see võimete test kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel.

Kõnealune omadus loob eeldused edukaks toimetulekuks ametikohtadel, mis nõuavad kiiret ja täpset kirjaliku sõnalise ja numbrilise informatsiooni kasutamist. Kõrge skooriga inimesed suudavad kiiresti ja korrektselt töötada pidevat ja täpset sõnalise ja numbrilise info analüüsimist nõudvatel ametikohtadel. Madalamate skooridega inimestele on eelistatumad ametikohad, mis ei nõua pidevat uue info analüüsimist.

Testide hinnakirjaga tutvumiseks palun võta meiega ühendust!

Katrin Ärm

testisüsteem, lepingud, hindamisprojektid

Küsi meilt