04.08.2021

Teatavasti tehakse pühendumuse uuringut selleks, et heita pilku organisatsiooni peidetud tugevustele ja arenguvajadustele, kuid siiski jäävad õhku küsimused selle kohta, kuidas kindlustada kõrget vastamise määra ning et saadud tulemused tooksid kaasa vajalikud muutused? Uuringu tulemustest tingitud sisukate tegevuste elluviimiseks on vaja kaasata juhte.

Kaasa juhtkond

Omalt poolt usume Tripodis, et juhtkonna süvitsi kaasamine kogu protsessi vältel on ülitähtis, et kutsuda esile püsiva mõjuga muutusi. Eeskätt on meie visiooniks tugev ja selge kommunikatsioon juhtkonnalt töötajatele.

Oluline on, et juhtkond edastaks töötajatele lihtsasti mõistetava sõnumi, mis sisaldab ainult kõige olulisemat informatsiooni uuringu kohta, kuid rõhutab samal ajal selle tähendust ja tähtsust organisatsioonile. See motiveerib töötajaid andma ausat tagasisidet, mis omakorda tagab kõrge vastamise määra ja piisavad andmed, mille abil saab teha üldistusi kogu organisatsiooni lõikes.

Mida teha uuringu tulemustega?

Püsiva mõjuga muudatuste saavutamisel sõltub väga palju juhtkonnale tehtud esitlusest. Kui juhatuse liikmetel puudub piisavalt sügav arusaam tulemustest, siis ei ole neil ka võimalik koostada tulevikutegevuste plaani.

Seetõttu esitleme tulemusi organisatsioonis mitmel tasandil. Tippjuhtkonnale pakume nii-öelda linnulennuvaadet kogu organisatsioonile, et anda võimalikult lai ja terviklik pilt organisatsiooni suuremate üksuste tulemustest. Esma- ja keskastmejuhtidele pakume aga individuaalseid raporteid nende osakondade kohta, mis võimaldavad juhtidel heita pilku just enda üksuse tugevustele ja arenguvajadustele. Selline lähenemine hõlbustab muutuste ellukutsumist mitte ainult laiemal tasandil, vaid ka allüksuste juhtimisel.

Kuidas edasi tegutseda?

Pakume vajadusel grupicoachingut juhtidele, et lahti mõtestada oma üksuste tulemused ja koostada jätkutegevuste plaan, samuti panustada ideedega kogu organisatsiooni puudutavate teemade lahendamisse.nnAitame juhtidel koostada struktureeritud tegevusplaani. Palume juhtidel teha eeltööd oma osakonna raportiga, mõnel juhul ka arutada tulemused läbi koos oma meeskonnaga, et seejärel jagada parimaid praktikaid ja ideid teiste juhtidega. Raporti põhjal leiab juht, millised on tema üksuse kõige olulisemad tugevused ja arenguteemad. Koos meeskonnaga mõtestatakse teemad lahti, sõnastatakse arengueesmärgid ja tegevused koos tähtaegade ja vastutajatega.

Organisatsiooni tasandil tuleks samuti käsitleda kahte suurt teemat:

  • millised on organisatsiooni suurimad tugevused? Lahti võiks mõtestada, miks on need nii tugevad ehk mida tehakse juba praegu väga hästi ja millega tasuks jätkata? Tugevuste käsitlemine on oluline selleks, et töötajatel ei tekiks tunnet, et tegeletakse pidevalt ainult muutuste ja muutmisega – tugevuste käsitlemise kaudu väärtustatakse teadlikult olemasolevaid tugevusi.
  • millised on organisatsiooni arenguvajadused ja mida nendega ette võtta? Eriti oluline on ühine lahtimõtestamine abstraktsemate teemade puhul (näiteks: „õppiv organisatsioon“, „konstruktiivne koostöökultuur“). Sõnastada tuleks visioon ehk kuhu soovitakse antud teemadega välja jõuda: mis on siis teisiti, milles see avaldub, mille järgi me muutusest aru saame? Kuidas hindame muutust
  • Seejärel saab mõelda, mis tegevused ja mis tasandil viiksid soovitud olukorrale lähemale, leides samuti vastutajad igale tegevusele.
  • Viimaks, kommunikatsioon. Oluline on, et arutelude tulemused kommunikeeritaks edasi mõlemas suunas: tippjuhtkonnalt alumistele tasanditele, aga ka alumistelt tasanditelt ülespoole. Näiteks võib alustada üldiste teemade kommunikeerimist ülalt alla, seejärel viia läbi meeskondades üksuste tulemuste arutelud, koondada arutelude tulemused kirjalikult ning saata taas ülespoole. Teadusuuringute põhjal saab väita, et just avatud dialoog organisatsiooni eri tasandite vahel tagab organisatsiooni suurima efektiivsuse.

Kokkuvõtteks:

  • juhtkond peab olema tugevasti kaasatud uuringuga seotud kommunikatsioonitegevustesse;
  • tulemusi tuleb esitleda viisil, mis võimaldab põhjalikku arusaama igal juhtimise tasandil;
  • tulemused on vajalik lahti mõtestada organisatsiooni eri tasanditel, arutelu tulemusi kommunikeerida nii ülalt alla kui alt üles, ning koostada tegevusplaanid soovitud muutuste elluviimiseks.

Sarnased uudised

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt