05.25.2023

Konkurentsitihedas ja pidevalt muutuvas ärimaailmas on organisatsioonide jaoks edu saavutamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ülioluline. Töökultuuri roll selles on üha kõrgema prioriteetsusega. Nii on organisatsiooniuuring hädavajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni dünaamikat, protsesse ja inimvara. Uuring näitab, kuhu on vaja organisatsiooni tõhususe suurendamiseks panustada.

Kuidas aitavad organisatsiooniuuringud luua tõhusat töökultuuri ja kuidas kasutada uuringute tulemusi oma organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks?

Organisatsiooniuuring – tööriist arengu saavutamiseks

Organisatsiooniuuring on organisatsiooni arengu toetamiseks vajalik diagnostiline tööriist, mis aitab süvendatult mõista organisatsiooni kultuuri ja inimvara ning luua dialoogi juhtide ja töötajate vahel. Uuring toob esile organisatsiooni kultuurilised omadused nagu koostöö, juhtimine ja töötajate kaasatus, tuvastades probleemkohti ning vajadusi muudatuste ja täiustuste järele. 

Uuringutulemuste põhjal saab organisatsioon arendada oma juhtimiskultuuri, strateegiaid ja töökultuuri ehk luua organisatsioonikultuur, mis soodustab jätkusuutlikkust, efektiivsust ja töötajate kaasatust ning loob töötajates pühendumust. 

Organisatsiooniuuringud on edu saavutamiseks äärmiselt olulised, kuna need pakuvad teavet, mis aitab paremini mõista, kuidas erinevad organisatsiooni osad selle tulemuslikkust mõjutavad ning kuidas saaks neid paremini optimeerida.

Organisatsiooniuuringutel on ettevõtte edus võtmeroll, sest see: 

 • Võimaldab juhtidel teha andmetel põhinevaid otsuseid.
 • Toetab inimeste kaasatust ja annab neile võimaluse tunda end oluliste panustajatena organisatsiooni arengusse. Pühendunud töötajad on valmis rohkem pingutama ja initsiatiivi näitama.
 • Pakub numbriliste näitajate abil iga-aastast võrdlusvõimalust (juhtimise KRO, KPI, soovitus- ja rahuloluindeks jms).

Hea uuringu kriteeriumid

Hea uuring hõlmab mitmeid punkte, mis aitavad hiljem anda konstruktiivset tagasisidet organisatsiooni paremaks toimimiseks. Uuring tuleks läbi mõelda mitte ainult sisuliselt, vaid ka tervikliku lahenduse ja kontseptsioonina. See tähendab, et arvestada tuleks kõiki sellega seotud aspekte. Uuringu teostamiseks on vajalikud:

 1. Ettevalmistavad tegevused –  tehniliste, metoodiliste ja struktuursete tegevuste ettevalmistused.
 2. Eelkommunikatsioon – on oluline teavitada kõiki töötajaid uuringust, selle eesmärkidest ja järgnevatest tegevustest.
 3. Küsitlusperioodil vastajate motiveerimine – et soodustada aktiivset osalemist ja tagada kõrge vastamismäär.
 4. Tehniline süsteem tulemuste edastamiseks – mis võimaldab juhtidel saada ülevaadet uuringu tulemustest ning koostada nende põhjal tegevuskava.
 5. Edasised tegevused – uuringu tulemuste põhjal koostatud konkreetne tegevuskava, mis aitab organisatsioonil paremini toimida ja areneda.
 6. Arengu jälgimine ja fookuses hoidmine – on oluline määrata vastutajad, kes jälgivad organisatsiooni arengut.
 7. Arendustegevuste mõju kontroll – uuringu järel tuleks kontrollida, kuidas arendustegevused mõjutavad organisatsiooni ning hinnata, kas on vaja teha täiendavaid parandusi või kohandusi.

Nende kriteeriumide järgimine aitab tagada tervikliku ja tulemusliku organisatsiooniuuringu ning annab konkreetsed juhised, kuidas organisatsiooni paremini toimima panna.

Millest organisatsiooniuuringu tellimisel alustada?

Organisatsiooniuuringu tellimisel on oluline alustada selgete sihtide ja eesmärkide määratlemisest. Enne uuringu tellimist tuleks panna paika: 

 • Eesmärgid ja visioon. Alustades organisatsiooniuuringu tellimisega, tuleb panna paika organisatsiooni laiemad eesmärgid ja visioon. Oluline on mõista, milline organisatsioonikultuur toetaks neid eesmärke ja edendaks soovitud arengut. 
 • Teemade valik. Millised on need teemad, mis toetavad sellist organisatsioonikultuuri?

Mille järgi valida organisatsiooniuuringut?

Kvaliteetse uuringu komponendid on õiged küsimused, kontrollitud metoodika, selged tulemused ja konsultatsioon ning toetus kogu protsessi vältel. Nii siis tuleks uuringu valikul pöörata tähelepanu järgnevatele aspektidele:

 • Sisu ja metoodika täpsus – õigesti sõnastatud küsimused ning kontrollitud metoodika võimaldavad mõõta organisatsiooni arengut ning rakendada vastavalt tulemustele ka konkreetseid meetmeid.
 • Tulemuste esitamise viis – tehniliselt hästi lahendatud analüüsivormid ja visuaalsed esitlusviisid võimaldavad teha sisukaid ja kiireid otsuseid, mis põhinevad usaldusväärsetel andmetel. 
 • Konsultatiivse toe olemasolu – teenusepakkuja peaks aitama kohandada metoodikat vastavalt organisatsiooni vajadustele ning andma nõu andmete optimaalseks kasutamiseks. 
 • Arendustegevuste plaan – teenusepakkuja toetab tulemustele põhinevaid arutelusid organisatsioonis ning aitab ellu viia tegevuskavasid, mis põhinevad uuringu tulemustel.

Uuringule peavad järgnema jätkutegevused

Organisatsiooniuuringud on vajalik tööriist, mille abil tagada organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkus. Küll aga on oluline mõista, et uuringud ise ei lahenda probleeme ega vii organisatsiooni edasi. Tulemused on väärtuslikud vaid siis, kui nendele järgnevad konkreetsed jätkutegevused – need võivad hõlmata tegevuskava koostamist, arenguplaanide elluviimist, koolituste korraldamist või protsesside ümberkujundamist. 

Kui sul tekkis huvi organisatsiooniuuringute vastu, siis küsi meilt tasuta konsultatsiooni, mille käigus aitavad meie professionaalid sul välja selgitada, kas sinu ettevõte vajab uuringut või mitte. 

Kontakt: meelis.pihlamae@tripod.ee

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Küsi meilt