04.16.2024

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele. 

Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud mitmete ettevõtete juhtide seisukohti ja analüüsinud viimaste aastate olulisi suundumusi, oleme välja töötanud metoodika, mis vastab tänapäeva organisatsioonide vajadustele. 

Tööalane heaolu: keskmes töötaja heaolu ja pühendumus 

Kõrge tööalase heaoluga organisatsioon loob keskkonna, mis soodustab kõikide töötajate heaolu ja pühendumust igal tasandil. Sellises organisatsioonis tunnevad töötajad end kaasatuna ja motiveerituna ning neile antakse võimalus võtta vastutust nii oma töö kui ka organisatsiooni üldise heaolu eest. 

Metoodika põhimõtted: tugineb kogemusele ja paindlikkusele 

Tripodi metoodika tugineb pikaajalisele kogemusele ning organisatsioonide parimatele praktikatele. Uuenduste käigus on metoodikat täiustatud, võttes arvesse nüüdisaja väljakutseid ning organisatsioonide vajadusi. Oluline on metoodika lihtsus ja paindlikkus, mis võimaldab seda kohandada iga organisatsiooni eripäradele ja vajadustele. 

Metoodika struktuur: kolm põhiteemat 

Tripodi metoodika keskendub kolmele olulisele aspektile: töötaja heaolu, koostööalane heaolu ning organisatsiooniline heaolu. Need põhiteemad jagunevad omakorda alateemadeks, mis aitavad sügavamalt mõista organisatsiooni dünaamikat ja töötajate vajadusi. 

Töötaja heaolu: hõlmab kõiki töötajaga seotud aspekte, tagades nende heaolu ja pühendumuse. Olulisemateks teemadeks on töötaja isiklik areng, tööalane autonoomia ja vastutuse võtmine ning tööõhkkond. 

Koostööalane heaolu: kirjeldab töötajate omavahelisi suhteid ja koostööprotsesse, mis mõjutavad organisatsiooni dünaamikat. Juhtidega läbiviidud intervjuudest saime suurepärast sisendit, milliseid meeskonna juhtimisega seotud kompetentse tasuks eelkõige hinnata. Lisaks ei ole me unustanud ka klassikalisi sidususega seotud teemasid nagu näiteks info liikumine, tunnustamine ja tagasiside ning üksustevaheline koostöö. 

Organisatsiooniline heaolu: tegeleb laiema strateegilise suunitlusega ning keskendub organisatsiooni üldisele heaolule ja tulemuslikkusele. Suurimat rõhku panime tööalase heaolu metoodikas juhtimiskultuuri ning strateegilise juhtimise teemadele, kuna näeme, et just need on organisatsiooni eduka toimimise võtmeks. Nendega on tihedalt seotud ka eesmärkide ja väärtuste teema, mis annab suurepärase ülevaate, kuivõrd hästi on töötajad oma organisatsiooni väärtuste ning pikemate eesmärkidega seotud. 

Tripodi uuenduslik metoodika pakub organisatsioonidele väärtuslikku vahendit tööalase heaolu ja pühendumuse mõõtmiseks ning parimate praktikate rakendamiseks. Tuginedes pikaajalisele kogemusele ja nüüdisaegsetele suundumustele, aitab see luua organisatsioonides töötajatele soodsat keskkonda, kus nad saavad tegutseda oma parimate võimete kohaselt ning toetada organisatsiooni edu. 

Sarnased uudised

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt