04.09.2024

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige rohkem.

Töötasu süsteemi arusaadavus

2023. aastal tuli eriti esile vajadus töötasu süsteemi suurema läbipaistvuse ja arusaadavuse järele. Töötajad ootavad oma tasu kujunemise osas üha rohkem selgust. Tööandjate väljakutseks on see, kuidas töötasu süsteemi selgitada, et tekitada oma töötajates rohkem usaldust. Alati ei piisa ainult põhipalga kujunemise selgitamisest, vaid tihti on tarvis rohkem läbipaistvust ka boonuste süsteemi, lisahüvede ning soodustuste osas.

Läbipaistvuse suurendamine palgakujunduses aitab mitmel viisil. See aitab töötajatel mõista, kas ja kuidas mõjutab nende tööpanus nende tasu. Lisaks sellele aitab läbipaistvam töötasu süsteem leevendada ebaõigluse tunnet organisatsiooni töötajate seas, kui sarnastel töökohtadel on töötasus või hüvedes erisusi.

Töötasu vastavus pingutusele

Teine oluline teema on töötasu kooskõla pingutusega. Üha enam organisatsioone liigub traditsioonilistest aja- või ametipõhistest palgakujundusest eemale, mis võib jätta töötajatele mulje, et nende pingutust ei väärtustata piisavalt. Selle asemel keskendutakse rohkem töötaja panusele, tulemustele ja saavutustele. Tihtipeale on just see töötasu osa tugevalt seotud ka töötajate kõrge töökoormuse ning töölaua killustatusega.

Probleemi võib leevendada näiteks tulemustasu, mille abil on võimalik siduda töötajate töötasu nende saavutatud eesmärkide või olulisemate tööalaste õnnestumistega. Siiski ei pruugi lisatasu alati olla parim lahendus ning sellisel juhul tuleb abiks pigem töötajate töökohustuste ümberkorraldamine, muutused vastutuse jaotumises ning selgemad piirid töörollide vahel. Sedasi on võimalik vähendada töötajate tajutud koormatust ning omakorda tõsta rahulolu oma töötasu ning töösse panustamise vahel.

Juhtimise õiglus

Kolmas oluline punkt on juhtimise õigluse tagamine tasustamises ja arengus. Töötajad ootavad, et juhtide otsused oleksid õiglased, läbipaistvad ning töötajatele selgelt edastatud. See hõlmab mitte ainult tasustamisega seotud õiglust, vaid ka võrdseid võimalusi arenguks ja karjääriredelil tõusmiseks.

Töötajate peamised ootused on saada võimalusi osaleda koolitustel, mis aitaksid neil tööalaselt areneda positsioonist olenemata.  Organisatsioonides, kus suudetakse tagada juhtimise õiglus nii töötasu kui ka arenguvõimaluste osas, tunnevad töötajad end motiveerituna ning oma tööle pühendununa. Teatavasti kasvab pühendumusega koos ka rahulolu töötasuga ja tööga üldiselt.

Kokkuvõte

2023. aastal on töötasu tõusnud teise teemade seas olulisemaks kui varem. Peamised küsimused keskenduvad läbipaistvusele, töötasu ja pingutuse vastavusele ning juhtimise õiglusele. Organisatsioonid, kes suudavad neid ootusi täita ja luua õiglase ja motiveeriva tasustamiskultuuri, suudavad oma töötajate üldist heaolu edukamalt juhtida ning ennetada nende lahkumist.

Kui soovid oma organisatsiooni tasustamiskultuuri ning muid heaoluga seonduvaid teemasid põhjalikumalt hinnata, võta meiega ühendust ning küsi tööalase heaolu uuringu kohta!

Sarnased uudised

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 
28 mai 2024

Koostööuuring organisatsioonis – põhjalik lähenemine sagedasele arenguvajadusele 

Juba hulk aastaid tuleb organisatsioonide puhul tüüpilisena esile vajadus  parandada koostööd üksuste vahel. Läinud aastal meie toel organisatsiooniuuringu läbi viinud ettevõtetest ligikaudu 85% luges oma peamiseks arenguvajaduseks just üksustevahelist koostööd.  Sel puhul tekib juhtidel tihti küsimus, kuidas seda valdkonda põhjalikumalt kaardistada, et olukorda kogutud info põhjal hiljem parandada. Siin ongi abi koostööuuringust.  Koostöö põhjalik kaardistamine  […]

Blogi
Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 
16 apr 2024

Tripodi uuenduslik tööalase heaolu metoodika 

Nüüdisaegne ärikeskkond on pidevas muutumises, kus tehnoloogia areng, ühiskondlikud suundumused ja majandustingimused kujundavad organisatsioonide tulemuslikkust ning töötajate pühendumust. Tänapäeva organisatsioonide ja töötajate muutuvatele vajadustele vastamiseks on vaja uuenduslikku ja paindlikku lähenemist organisatsiooniuuringutele.  Üle 13 aasta organisatsiooniuuringuid läbi viies on Tripod kogunud rikkaliku teadmiste ja kogemuste pagasi, mis on säilitanud ajas oma väärtuse. Nüüd, olles kuulanud […]

Blogi
Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 
05 2024

Tänapäevane organisatsiooniuuring: eduka ettevõtte paindlik tööriist 

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse.  Fookus töötajatel ja nende toetamisel  Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne […]

Blogi Uuringud
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Küsi meilt