03.05.2024

Rääkisime mitme Eesti suurorganisatsiooni juhi ja personalijuhiga, et saada nende vaade organisatsiooniuuringutele – nende olulisusele, ootustele sisu osas ning väärtusele organisatsiooni jaoks. Intervjuude käigus avasime eri teemasid, mis on edukatele ettevõtetele praegu olulised, ning aspekte, mille kohta uuringust informatsiooni ja sissevaadet soovitakse. 

Fookus töötajatel ja nende toetamisel 

Üha olulisem näitaja organisatsioonide jaoks on töötajate emotsionaalne heaolu ja vaimne tervis. Viimastel aastatel oleme näinud, kui tugevasti võivad maailmas toimuvad sündmused inimesi mõjutada. Tööturgu iseloomustavad kiire tempo ja töökoormuse kasv, mis jätavad inimeste vaimsele tervisele negatiivse jälje. Ettevõtted on aru saanud, et töötaja heaolu ja vaimset tervist jälgides ning sellega süsteemselt tegeledes on võimalik paljusid tööprobleeme ennetada ning vältida näiteks töötajate läbipõlemist ja töölt lahkumist. Seetõttu pannakse rõhku nii positiivse tööõhkkonna loomisele kui ka paindliku töökorralduse pakkumisele, et töötajatel säiliks terve tasakaal töö ja eraelu vahel. Samas peetakse oluliseks, et töötajad mõistaksid ka enda vastutust ja rolli selles, kuidas nad saavad enda tööd ja tööalast heaolu ise mõjutada. Väärtuslik töötaja suudab võtta ka ise initsiatiivi ning vastutust enda tööalase heaolu ja arenguplaanide eest. 

Läbipaistev juhtimine kui oluline heaolu mõjutaja 

Juhtide sõnul on otsuste läbipaistvus, info jagamine ja tõhus kommunikatsioon ettevõtete juhtimises kriitilise tähtsusega aspektid, mis mõjutavad otseselt organisatsioonide toimimist ja töötajate rahulolu. Küsitletud ettevõtetes tegeletakse järjepidevalt nende teemade arendamisega ning uuring on üks olulisi vahendeid, mis aitab hinnata info jagamise ja kommunikatsiooniga seotud arenguvajadusi. Intervjueeritud juhid tõid välja, et nende ettevõtetes pannakse rõhku sellele, et töötajad tunneksid, et nad on kaasatud ja nendega arvestatakse. Juhid panustavad sellesse, andes ettevõtte käekäiku puudutavad infot töötajatel vahetult, olles töötajate jaoks küsimuste ja murede korral kättesaadavad. Info läbipaistev jagamine tagab töötajate kõrgemat rahulolu ka selle kaudu, et töötajatele n-ö suurt pilti selgitades aidatakse mõista iga töötaja enda rolli olulisust ning tema panuse väärtust organisatsiooni edus. 

Juhte arendatakse süsteemselt ja järjepidevalt 

Küsides intervjueeritute käest kõige tähtsamate juhtimisomaduste kohta, nimetatakse selgelt ühe olulisemana oskust inimesi juhtida. Tänapäeva juht peab olema „inimeste inimene“ ning  suutma avatult suhelda ja oma meeskondi innustada. Selline juhtimisstiil ei ole aga kõigile loomupäraselt omane, mistõttu nähakse vajadust juhte selles toetada ja arendada. Samas on pehmemate oskuste kõrval äärmiselt olulised strateegilise juhtimise oskused. Juhid peavad suutma kohaneda muutuvate oludega, seada eesmärke ning olema valmis oma otsuste eest ka vastutust võtma. Töötajatelt uuringu käigus saadud tagasiside aitab mõista, kuidas juhid neid ootusi täidavad, millised on juhtide arenguvajadused ja kuidas juhte paremini toetada. 

Uuring olgu paindlik ja kompaktne 

Toetudes kogemusele ja ka intervjuudes osalenud juhtide arvamusele, saame kindlalt väita, et mahukad küsimustikud jäävad üha enam minevikku ja töötajate arvamuse uurimiseks eelistatakse lühemaid uuringuid. Suurenenud on vajadus saada töötajatelt tagasisidet tihedamini, et oleks võimalik reageerida kiiremini ja muudatusi ellu kutsuda. Seetõttu on paljud organisatsioonid võtnud kasutusele nn pulsiuuringu, mis lubab olukorda organisatsioonis kraadida operatiivsemalt ning sihtida väga konkreetseid teemasid. Samuti on organisatsioonide jaoks oluline võimalus metoodikat vastavalt hetkeolukorrale ja vajadustele kohandada ning täiendada seda aktuaalsete teemade või küsimustega. Suurt väärtust nähakse avatud kommentaarides, sest need annavad numbrilistele hinnangutele rohkem tausta. Töötajate kommentaarid muudavad uuringu mitmekesisemaks ja aitavad saada täpsemat pilti sellest, mis organisatsioonis tegelikult toimub. 

Uuringu järel on oluline läbipaistvus ja kaasamine 

Vestlustest selgus, et organisatsioonide jaoks on üha olulisem läbipaistvus tulemustest rääkimisel ja nende alusel otsuste tegemisel. Tavapäraselt töötatakse tulemustega mitmel tasandil – tippjuhtkonnas rohkem strateegiliste teemade ja laiemate eesmärkide kujundamisega ning meeskondade tasandil juba operatiivsemate teemade ja igapäevatöö nüanssidega. Juhtide sõnul peetakse oluliseks, et töötajad saaksid enda tööd puudutavate otsuste puhul ise kaasa rääkida ning jätkutegevustes osaleda.  

On rõõm tõdeda, et kõikides küsitletud ettevõtetes viiakse organisatsiooniuuringuid läbi süsteemselt ning juhid mõistavad nende väärtust ja olulist rolli organisatsiooni arendamisel. Uuringus käsitletavad teemad on hästi läbi mõeldud ja päevakohased. Samuti on nendes ettevõtetes olemas konkreetsed protsessid uuringu tulemustega toimetamiseks. Töötajate kaasamist uuringu abil väärtustatakse kõrgelt ning ettevõtete jaoks on oluline ka uuringute kõrge osalusmäär ehk jõudmine võimalikult paljude töötajateni. 

Tripodis peame oluliseks, et meie lähenemine ja meetodid oleksid tänapäevased ja vastaksid just praegu olulistele ootustele – seetõttu on ka meie organisatsiooniuuringu metoodika läbinud uuenduskuuri. Intervjuudest kogutud sisend aitas meil kinnitust saada sellele, et põhimõtted, mida metoodika arendamisel järgisime, on asjakohased ja vastavad meie koostööpartnerite ootustele.  

Püsige lainel, sest varsti-varsti räägime juba uuendatud heaolu uuringu metoodikast lähemalt! 

Autor: Maarja Sau, Tripodi vanemkonsultant 

Sarnased uudised

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?
09 apr 2024

Töötasu – lihtsalt number või midagi enamat?

Töötasu on mõjutanud läinud aastal töötajate üldist heaolu ning organisatsioonist lahkumise kaalumist rohkem kui varem. Eelmisel aastal viisime läbi 34 organisatsioonide arendamise projekti, mis hindasid organisatsioonide head toimimist.  Eranditult igas projektis käsitlesime ka töötasu temaatikat, mis eristus tihtipeale peamise arenguvajadusena. Seetõttu tahtsime heita tagasivaatava pilgu teemadele, mis mõjutasid eelmisel aastal töötajate rahulolu oma töötasuga kõige […]

Blogi
Vaimse võimekuse ja isiksusetestid
01 vee 2024

Vaimse võimekuse ja isiksusetestid

Vaimne võimekus näitab kandidaadi analüütilisust, nutikust ja kiirust, isiksuseomadused aga pingetaluvust, suhtlemisstiili, töökust ja loovust. Teste võib jagada nelja rühma: 1) võimekustestid 2) isiksustestid 3) hoiakute testid 4) teadmiste ja oskuste testid. Kui viimast tüüpi teste saab iga tööandja ise koostada, siis esimest kolme tüüpi testide koostamiseks läheb vaja põhjalikke teadmisi psühhomeetriast ja psühholoogilistest teooriatest […]

Blogi Testid
2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed
11 det 2023

2023. aasta IT-sektori tööjõuturu muutused Eestis: uued võimalused ja väljakutsed

Möödunud aasta jooksul oleme sihtotsingutega kaardistanud muu hulgas Eesti turu IT-juhte, vanem UX -disainereid, analüütikuid, andmeteadlasi, back-end ja full-stack arendaid, IT-spetsialiste, testiinsenere ja IT-projektijuhte. Hoogsalt kasvab üle Baltikumi läbiviidavate otsingute arv. Hiljutised muutused tehnoloogiasektoris on kaasa toonud märkimisväärse kasvu nende kandidaatide seas, kes meie esmastele pöördumistele reageerivad või avaliku konkursi kaudu kandideerivad. Võrreldes aastataguse ajaga on märgata […]

Blogi Värbamine
Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?
18 okt 2023

Kuidas IT professionaalide värbamisel päriselt edukas olla?

Alustame koostööd klientidega siis, kui neil on värskelt tekkinud värbamisvajadus või ettevõte ei ole suutnud oma jõududega leida õiget inimest ametikohale. Meie eeliseks on pikaajaline kogemus sihtotsingutel, võimekus leida sobivaid kandidaate kogu Baltikumis ning teaduslikult tõestatud metoodika kandidaatide tööalase potentsiaali ja ametikohta toetavate isikuomaduste väljaselgitamiseks. Pikaajaline kogemus tippjuhtide otsingutega Meie IT värbamisteenuse eeliseks konkurentide ees […]

Blogi
Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?
29 sep 2023

Millest sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus?

Coaching on juhtide arendamisel väga populaarne ja uuringute kinnitusel enamasti ka tulemuslik lähenemisviis. Siiski mitte alati – umbes 10%-15% coaching’u tulemuslikkuse uuringutest raporteerib negatiivsetest tulemustest. Veel sagedamini on tulemus osutunud neutraalseks – soovitud muutust ei toimunud, aga hullemaks ka ei läinud. Millest siis sõltub juhtimis-coaching’u tulemuslikkus? Tutvustan coaching’u õnnestumise eeldusi, mida on kasulik teada nii […]

Blogi
Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?
07 sep 2023

Kuidas viime Tripodis läbi 360-kraadi tagasiside uuringuid?

360-kraadi tagasiside uuringu põhieesmärk on mõista ja arendada juhtide kompetentse tagasiside põhjal, mis on kogutud nende kolleegidelt, meeskonnaliikmetelt, vahetult juhilt ja partneritelt. 360-kraadi uuring aitab kavandada juhtide arendustegevusi ja toetada sellega nende arengut. Et parima võimaliku tulemuse huvides on oluline läbi mõelda kõik uuringu detailid, on Tripod oma partneritele toeks uuringu igas etapis. Eeltöö Eeltöö […]

Blogi
Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?
30 aug 2023

Kuidas juhte toetada ehk 360-kraadi uuring – miks seda teha ja milles seisneb kasu?

Praeguses kiiresti muutuvas maailmas seisavad juhid silmitsi pidevate väljakutsetega, mis panevad proovile nende oskused ja suutlikkuse. Juhtide eduka toimetuleku soodustamiseks on hädavajalik pakkuda neile süstemaatilist ja mitmekülgset toetust. Üks võimalus selleks on viia organisatsioonis läbi 360-kraadi tagasiside uuring. Mis on 360-kraadi tagasiside uuring? 360-kraadi tagasiside uuring on süsteemne tagasisideprotsess, mis võimaldab juhtidel saada mitmekülgset tagasisidet […]

Blogi
Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring
01 aug 2023

Töötajakogemuse hindamine ehk Organisatsiooni terviseuuring

Iga organisatsiooni edu sõltub töötajate heaolust ja rahulolust. Positiivne töötajakogemus mitte ainult ei soodusta tootlikku töökeskkonda, vaid suurendab ka töötajate hoidmist ja kaasamist. Selle saavutamiseks aitame organisatsioonidel läbi viia organisatsiooni terviseuuringut, et hinnata töötajate üldist kogemust. Selles artiklis süveneme samm-sammult organisatsiooni terviseuuringu läbiviimise protsessi – mida teha, et uuring õnnestuks kõige paremini.  1. Eeltöö ja […]

Blogi
Küsi meilt